Алecь Гapyн — Творчасць беларусскага адраджэння

Дзяржаўная ўстанова культуры «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка — Творчасць беларусскага адраджэння: бібліяграфічны паказальнік да 130-годдзя з дня нараджэння Алеся Гаруна.

Пас­та­вы, 2017

Уры­ўкі бія­гра­фіі

Ты спе­вам раз­буд­зіў народ свой напрад­вес­ні,

Яко­му на алтар свой дыя­мент пры­нёс…

Яшчэ акорд не змоўк тва­ёй пры­го­жай пес­ні,

Хоць стру­ны абар­ваў жыц­ця пага­ны лёс.

      Міхась Чарот

 

Алecь Гapyн – aдзiн з нaй­вы­дaт­нeй­шыx бeлapycкix пicь­мeн­нiкaў пaчaт­кy XX cтa­гoддзя. Пa тaлeн­тy ён нe ўcтy­пae тым, кaгo мы пa пpaвy нaзы­вaeм зacнaвaль­нiкa­мi cyчacнaй бeлapycкaй лiтapaтypы – Янкy Кyпaлy, Якyбy Кoлacy, Мaкci­мy Бaгдaнoвiчy, Мaкci­мy Гap­эц­кa­мy. Тoль­кi жыц­цё­вы лёc ягo cклaўcя нaд­звы­чaй тpa­гiч­нa: caм ён нa пpa­ця­гy цэлыx дзecя­цi гaдoў быў aдapвa­ны aд cвaй­гo acяpoддзя, aд poд­нaй зям­лi. Зaй­мaц­цa лiтapaтypнaй твopчac­цю мoг тoль­кi ў нявoлi, a пaд кaнeц жыц­ця – вa ўмoвax paз­бypaль­нaй вaй­ны, iншaзeм­ныx нaш­эc­цяў, пaд yлaдaй aкy­пa­цый­ныx pэжы­мaў.

Імя Алecя Гapyнa – выдaт­нa­гa пaэтa, пpaзaiкa, дpa­мaтyp­гa, пyб­лi­цы­cтa нa пpa­ця­гy aмaль цэлa­гa cтa­гoддзя з‑зa iдэaлa­гiч­ныx пpы­чын былo фaк­тыч­нa пaд зaбapoнaй, a ягo твopчac­ць – штyч­нa aдчy­жaнaя aд лiтapaтypнaй cпaд­чы­ны, вывeд­зeнaя з кyль­тypнa­гa ўжыт­кy. Сён­ня ягo iмя cтaнoвiц­цa aдным з ciм­вaлaў aдpaд­ж­эн­ня, жыц­цё i лiтapaтypнaя cпaд­чы­нa пepaac­энcoўвa­юц­цa i выcтy­пa­ю­ць як мaты­вa­цый­ны фaк­тap для мacтaц­кaй твopчac­цi нoвыx пaкaлeн­няў.

Алecь Гapyн – нaй­бoльш вядo­мы пceўдaнiм пicь­мeн­нiкa, caпpaўд­нae пpoзвiш­чa – Пpy­шы­нcкi Аля­кcaн­дp Улaд­зi­мipaвiч. Нapaд­зiўcя Алecь Гapyн 11 caкaвiкa 1887 гoдa. Штo тычыц­цa мec­цa ягo нapaд­ж­эн­ня, тo нaзы­вaeц­цa як Мiнcк, тaк i фaль­вapaк Нoвы Двop Мiнcкa­гa пaвeтa (cён­ня вёcкa Нoвы Двop Мiнcкa­гa paёнa) ў бeд­нaй cям’i чopнapaбoчa­гa, выxaд­цa з вёcкi Пaдcтapынь Ствaлoвiц­кaй вoлac­цi Нaвa­гpyдcкa­гa пaвeтa (cён­ня гэтa Івa­ц­э­вiц­кi paён Бpэcц­кaй вoб­лac­цi).

Скон­чыў гарад­ское прых­ац­кое вучы­ліш­ча (1897), вучы­ў­ся ў рамес­ніц­кім вучы­ліш­чы на чырво­на­др­эўш­чы­ка. У 1904 г. усту­піў у пар­тыю эсэ­раў, стаў акты­ў­ным пад­польш­чы­кам. За рэва­лю­цый­ную дзей­на­сць у 1907 г. ары­шта­ва­ны і высла­ны на пася­ленне ў Сібір. Ссыл­ку адбы­ваў у Іркуц­кай губер­ніі. У верас­ні 1917 вяр­нуў­ся ў Мінск хво­рым на сухо­ты. Віцэ-стар­шы­ня Усе­бе­ла­рус­ка­га з’ез­да 1917; удзель­ні­чаў у ствар­эн­ні БНР. Рэда­га­ваў газе­ту “Бела­рус­кі шлях” (1918). У час поль­скай аку­па­цыі быў чле­нам Бела­рус­кай вай­с­ко­вай камісіі, Часо­ва­га бела­рус­ка­га нацы­я­наль­на­га каміт­эту (з 12.8 да 17.10.1919 – стар­шы­ня). У 1920 хва­ро­ба абваст­ры­ла­ся. Па даро­зе на курорт Зака­панэ памёр у Кра­ка­ве.

У дру­ку дэбю­та­ваў вер­шам “Маці-Бела­русі” ў 1907 г. (“Наша ніва”). Высту­паў з пуб­ліка­цы­я­мі вер­шаў і апа­вя­дан­няў у газе­тах “Наша ніва”, “Бела­рус”, “Воль­ная Бела­русь”. У 1918 г. вый­шаў збор­нік “Мат­чын дар”. У 1920 г. – збор­нік п’ес для дзя­цей “Жывыя каз­кі”.

Высту­паў як паэт, пра­за­ік, пуб­лі­цыст, дзі­цячы пісь­мен­нік.

 

Асноў­ныя тво­ры

 1. Harun, A. Kamu što… : žart / Aleś Harun // Biełaruski kalendar na 1914 hod. – Wilnia, 1914. – S. 85–86.
 2. Harun, A. Naċnyje dumki / Aleš Harun // Biełaruski kalendar “Našaje Niwy” na 1911 hod. – Wilnia, 1911. – S. 80–81.
 3. Harun, A. Vosień / A. Harun // Пра­лескі = Praleski. – 1935. – № 8. – С. 2.
 4. Анта­ло­гія бела­рус­кай бай­кі / уклад. І.Л. Януш­кеві­ча. – Мінск : Ура­джай, 2001. – 267 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 43–50.
 5. Бела­рус­кая літа­ра­тур­ная спад­чы­на : анта­ло­гія : у 2 кн. / [уклад.: С.А. Кур­ба­на­ва і інш.]. – Мінск: Бела­рус. наву­ка, 2011. – Кн. 1. – 1028 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 479–500.
 6. Выпі­сы з бела­рус­кае літа­ра­ту­ры: новы і най­но­ў­шы кру­га­бе­гі / улож. спец. каміс. пры выда­вец­тве. – Менск: Сав. Бела­русь, 1923. – 284 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 73–79.
 7. Гарун, А. «Як ліст вяр­бін­кі мала­дой…» / Алесь Гарун // З род­нае нівы. – Віль­ня, 1928. – С. 21.
 8. Гарун, А. Našy straty ; Slub / Aleś Harun // Kalendar Krynica na 1921 hod. – Wilnia, 1920. – S. 26–28, 63.
 9. Гарун, А. Варож­ба: засцян­ко­вая апо­вес­ць / Алесь Гарун // Русал­ка – спа­кус­ні­ца: [анта­ло­гія усход­не­сла­вян­скай бала­ды] / уклад. І.Ф. Штэй­нер; Гомел. дзярж. ун‑т імя Ф. Ска­ры­ны. – Гомель, 2004. – C. 218–225.
 10. Гарун, А. Вецер / Алесь Гарун // Бела­рус­кі кален­дар “Нашае Нівы” на 1912 год. – Віль­ня, 1912. – С. 89.
 11. Гарун, А. Выбра­ныя тво­ры / Алесь Гарун; уклад. У. Каз­бяру­ка. – Мінск: Бела­рус. кні­га­з­бор, 2003. – 445 с. – (Бела­рус­кі кні­га­з­бор: БК / Ін‑т літ. імя Я. Купа­лы Нац. акад. навук Бела­русі. Сер. 1, Мастац­кая літа­ра­ту­ра).
 12. Гарун, А. ―Дат­ры­маў харак­тар‖ : [абра­зок у 1 адслоне] / А. Гарун // Збор­нік тво­раў для дзі­ця­ча­га тэат­ру. – Менск, 1920. – С. 25–34.
 13. Гарун, А. Дзяў­ча­ці ; Шлюб / Алесь Гарун // Яна і Я : вер­шы і пес­ні пра каханне / [уклад. У. Сіўчы­каў, Р. Шастак]. – Мінск, 2005. – С. 154–155.
 14. Гарун, А. Доб­рыя дзе­ці / Алесь Гарун // Заран­ка. – 1927. – [Кн. 1.] – С. 4–5.
 15. Гарун, А. Думы ў чужыне ; Нава­кол… / Алесь Гарун // Biełaruski kalendar na 1916 hod. – Wilnia, [1916]. – С. 33–37.
 16. Гарун, А. Жывыя каз­кі для дзі­ця­ча­га тэат­ру / А. Гарун. – Менск: Друк. інвалі­даў, – 52 с.
 17. Гарун, А. Жыц­цѐ / Алесь Гарун // Анта­ло­гія бела­рус­ка­га сане­та / уклад. Я. Хва­лей. – Мінск, 2002. – С. 19.
 18. Гарун, А. Жэбрач­ка; Юдам / Алесь Гарун // Каляд­ная пісан­ка, 1913 год. – Фак­сім. выд. – Мінск, 2012. – С. 49–53.
 19. Гарун, А. Жэбрач­ка; Юдам / Алесь Гарун // Коляд­ная пісан­ка, 1913 год. – Віль­ня, 1913. – С. 49–53.
 20. Гарун, А. Изъ совре­мен­ной жиз­ни. Тихорѣц­кій погромъ. Отъ роз­ги къ жел­то­му биле­ту / А. Г. – [Б. м.]: Тип. “Сво­бо­ды”, – 62 c.
 21. Гарун, А. І я з наро­дам… : вер­шы, апа­вя­дан­ні, п’е­са : для сяр­эд. і ст. шк. узрос­ту / Алесь Гарун; уклад. У. Каз­бяру­ка. – Мінск: Маст. літ., 2007. – 140, с.
 22. Гарун, А. Мае коля­ды / А. Сум­ны. – Віль­ня: Друк, 1920. – 15 с.
 23. Гарун, А. Мат­чын дар : думы і песь­ні, 1907–1914 . г. / Алесь Гарун. – Фак­сім. выд. – Мінск: Маст. літ., 1988. – 125, [2] с.
 24. Гарун, А. Мат­чын дар і іншыя тво­ры / пад рэд. А. Ада­мо­ві­ча, С. Стан­кеві­ча; Бела­рус. ін‑т наву­кі й мастацтва. – Нью-Ёрк; Мюн­х­эн: Баць­каўш­чы­на, 1962. – 270 с.
 25. Гарун, А. Мат­чын дар: вер­шы, апа­вя­дан­ні, п’е­сы : для ст. шк. узрос­ту / Алесь Гарун. Запіскі Сам­со­на Саму­ся / А. Мрый; уклад. У. Каз­бяру­ка. – Мінск: Юнацтва, 1995. – 474 с.
 26. Гарун, А. Мат­чын дар: думы і песь­ні, 1907–1914 / А. Гарун; пад рэд. І. І. Замо­ці­на ; [Бела­рус. акад. навук]. – Менск: [б. в.], – 160 с.
 27. Гарун, А. Мат­чын дар: думы і песь­ні, 1907–1914 г. г. / Алесь Гарун. – Менск: Друк. Я. Грынбля­та, 1918. – 128 с.
 28. Гарун, А. Мяце­лі­ца / Алесь Гарун // Бела­рус­кі кален­дар на 1925 год. – Віль­ня, 1925. – С. 15.
 29. Гарун, А. На сьмер­ць / Алесь Гарун // Анта­ло­гія бела­рус­кай эпіта­фіі / уклад. А. Куд­ла­севіч. – Мінск, 2000. – С. 51–53.
 30. Гарун, А. Род­на­му краю / Алесь Гарун // Бела­рус­кі кален­дар “Нашай Нівы” на 1913 год. – Віль­ня, 1913. – С. 92–93.
 31. Гарун, А. Сэр­цам пачу­ты звон: паэзія, про­за, дра­ма­тур­гія, пуб­лі­цы­сты­ка / Алесь Гарун; уклад. У. Каз­бе­ру­ка. – Мінск: Маст. літ., 1991. – 359 с.
 32. Гарун, А. Хто ска­заў / Алесь Гарун // Дэк­ля­ма­тар / рэд. М. Гар­эц­кі. – Віль­ня, 1921. – С. 7–8.
 33. Гарун, А. Яну­ку Купа­лу / Алесь Гарун // Свой пач­эс­ны пасад: кні­га пра Янку Купа­лу: [для ст. шк. узрос­ту] / уклад. С. Панізь­ніка. – Мінск, 1999. – С. 230.
 34. Двар­чанін, І. Хрэс­та­ма­тыя новай бела­рус­кай літ­эра­ту­ры (ад 1905 году) : для ст. кл. бела­рус. сяр­эд. школ / І. Двар­чанін. – Віль­ня : Бела­рус. выд. т‑ва, 1927. – 292, [2] с. – Тво­ры А. Гару­на на с. [213–237.]
 35. Дзень паэзіі-81 / [уклад. П. Макаль; рэд­кал.: В. Зуѐ­нак (гал. рэд.) і інш.]. – Мінск: Маст. літ., 1981. – 286 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 243–251.
 36. Дыям­эн­ты бела­рус­ка­га пры­го­жа­га пісь­мен­ства: [збор­нік абра­ных тво­раў]. – Кіеў: Бела­рус. выд-ва “Зор­ка”, 1919. – № 1. – 84 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 79–80.
 37. З літа­ра­тур­най спад­чы­ны: апа­вя­дан­ні Але­ся Гару­на / пад­рых­тоўка да дру­ку У. Каз­бяру­ка // Полы­мя. – 1988. – № 6. – С. 95–118.
 38. Зажын­кі: [пер­шы збор тво­раў бела­рус. песь­ня­роў і пісь­мен­нікаў]. – Мас­ква: [б. в.], 1918. – 142 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 47–50, 81.
 39. Купа­ла, Я. Бела­рус­кі дэк­ля­ма­тар: чырво­ны дудар / зла­жы­лі: Я. Купа­ла, Ц. Гарт­ны, А. Ляж­невіч. – Менск: Сав. Бела­русь, 1924. – 356 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 28–29, 33, 41–42, 142–143, 165–166, 173, 176, 185, 186, 202–204, 279–280, 286, 302.
 40. Літа­ра­ту­ра 1900–1930‑х гадоў / [уклад. А.А. Ман­кевіч]; навук. рэд. С. Л. Гаранін. – Мінск: Маст. літ., 2014. – 942 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 270–448. – (Зала­тая калек­цыя бела­рус­кай літа­ра­ту­ры: у 50 т. / Ін‑т мовы і літ. імя Я. Кола­са і Я. Купа­лы Нац. акад. навук Бела­русі; рэд­кал. : У.В. Гніла­мѐ­даў [і інш.] ; т. 6).
 41. Ляж­невіч, А. Дэк­ля­ма­тар / зла­жыў Алесь Ляж­невіч. – Менск: Бел­дзярж­выд, 1928. – 431 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 36–37, 210–211, 213, 233.
 42. Род­най ста­рон­цы : збор­нік тво­раў кан­ца XVIII – пачат­ку XX ст.: [для ст. шк. узрос­ту / уклад. : Т.Ф. Рос­лік]. – Мінск: Бела­рус. Энцы­кл. імя П. Броўкі, 2012. – 271 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 262–269.
 43. Сон­ца свя­тое – Хры­стос: зб. бела­рус. духоўн. паэзіі / Біб­лей­с­кае т‑ва Рэсп. Бела­русь. – Мінск: Біб­лей­с­кае т‑ва, 2001. – 191 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 41–43.
 44. Спад­чы­на: зб.: [для мал. і сяр­эд. шк. узрос­ту] / уклад. У.М. Каз­бярук. – Мінск: Юнацтва, 1999. – 365 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 116–152.

 

Перак­ла­ды тво­раў А. Гару­на на іншыя мовы

 1. Мело­дыя натх­нен­ня = A melody of inspiration / склад. Т.А. Сінь­кевіч; [тэкст пара­лель­на на бела­рус. і англ. мовах]. – Мінск: Бела­рус. Энцы­кл. імя П. Броўкі, 2012. – 239 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 66–79.
 2. The images swarm free: a bi-lingual selection of poetry by Maksim Bahdanovič, Aleś Harun and Źmitrok Biadula: [выд. на бела­рус. і англ. мовах] / transl. by V. Rich; ed. by A. McMillin. – London: The Anglo-Byelorus. Soc., 1982. – 135 p. – Тво­ры А. Гару­на на с. 61–103.

На бал­гар­скую мову

 1. Анто­ло­гия на бела­рус­ка­та пое­зия / съcт. Р. Евти­мо­ва ; [прев.: Х. Попов, З. Васи­ле­ва]. – София: Пано­ра­ма, 2000. – 703 c. – Тво­ры А. Гару­на на с. 106–107.
 2. Въл­чев, Н.С. Бела­рус­ка­та моя тет­рад­ка: избр. пре­во­ди / Най­ден Въл­чев; [ред. Н. Гілевіч]. – Мінск: Бел­літ­фонд, 2000. – 279 с. – Тво­ры А. Гару­на на с. 63–64.

На нямец­кую мову

 1. Störche über den Sümpfen: belorus. erzähler / hrsg. von N. Randow. – Berlin: Volk u. Welt, 1971. – 507 s. – Тво­ры А. Гару­на на с. 98–108.

На поль­скую мову

 1. Harun, A. Kto powiedział… / Aleś Harun; [przeł. J. Huszcza] // Antologia poezji białoruskiej / wybr. i oprac. J. Huszcza. – Wrocław, 1978. – S. 180–181.
 2. Wiatr od Niemna : antologia poezji białoruskiej / [red. : M. Łuksza, A. Na-wrocki]. – Warszawa : IBiS, 2013. – 138 – Про­из­ве­де­ния А. Гару­на на с. 25–30.

На рус­кую мову

 1. Анто­ло­гия бело­рус­ской лири­ки XIX-XX веков / сост. и пер. с бело­рус. Г. Рим­ско­го. – Минск: Бела­рус. кні­га­з­бор, 2001. – 495 с. – Про­из­ве­де­ния А. Гару­на на с. 81–85.
 2. Бур­сов, И.Т. Шаги: анто­ло­гия бело­рус­ской поэ­зии: ста­тьи, пер. на рус. / Иван Бур­сов. – Минск: Вик­тор Хур­сик, 2011. – 271 с. – Про­из­ве­де­ния А. Гару­на на с. 137–142.
 3. Из лите­ра­тур­но­го насле­дия: про­из­ве­де­ния Але­ся Гару­на / пер. с бело­рус. Б. Сприн­ча­на // Неман. – 1988. – № 1. – С. 13–18.
 4. Из про­зы раз­ных лет: про­из­ве­де­ния Але­ся Гару­на / пер. с бело­рус. М. Волош­ки // Неман. – 1989. – № 9. – C. 34–59.
 5. Ладья сокро­вищ: про­из­ве­де­ния бело­рус­ских писа­те­лей XIX – нача­ла XX века / пер. с бело­рус. И.В. Савер­чен­ко. – Минск: Бела­русь, 2015. – 318, с. – Про­из­ве­де­ния А. Гару­на на с. 156–159.

На ўкраін­скую мову

 1. Гарун, А. Віч­ній пам’яті Т. Г. Шев­чен­ка / Алесь Гарун ; [пер. на укр.] // Шев­чен­ко­ва доро­га в Біло­русь = Шаўч­эн­ка­ва даро­га ў Бела­русь : літ.-публіцист. зб. / [упо­ряд. Р. М. Луб­ківсь­кий]. – Львів, 2004. – С. 19–21.

 

 1. Літа­ра­ту­ра аб жыц­ці і твор­час­ці А.Гаруна

 

 1. Алесь Гарун: мае ўспа­мі­ны // Бела­рус­кі сьцяг. – 1922. – № 1. – С. 19–21.
 2. Алесь Гарун // Заран­ка. – 1927. – [Кн. 1.] – С. 3–4.
 3. Бары­ч­эўскі, А. І. ‖Мат­чын дар‖ А. Гару­на / А. І. Бары­ч­эўскі // Узвы­ш­ша. –1928. – № 2. – С. 167–183.
 4. Васю­ч­эн­ка, П.В. «Ручаѐ­вая» транс­ц­эн­д­эн­цыя : сім­валісц­кая мад­эль чала­ве­ча­га існа­ван­ня ў паэзіі Але­ся Гару­на / П.В. Васю­ч­эн­ка ; Бела­рус­кая літа­ра­ту­ра XX ста­годдзя і сім­валізм / П.В. Васю­ч­эн­ка ; [навук. рэд. В. П. Жураўлѐў]; М‑ва аду­ка­цыі Рэсп. Бела­русь, Мін. дзярж. лінг­віст. ун‑т. – 2‑е выд., пера­прац. і дап. – Мінск, 2016. – С. 156–158.
 5. Гар­бін­скі, Ю. У. Гарун Алесь / Ю. У. Гар­бін­скі // Энцы­кла­пе­дыя гісто­рыі Бела­русі: у 6 т. / Бела­рус. энцы­кл. – Мінск, 1994. – Т. 2. – С. 490–492.
 6. Гар­бін­скі, Ю.У. Дар Але­ся Гару­на / Юрась Гар­бін­скі // Бела­рус­кая мова і літа­ра­ту­ра ў шко­ле. – 1991. – № 1. – С. 46–53; № 11. – С. 48–54.
 7. Гарун Алесь // Бела­рус­кія пісь­мен­нікі: біяб­ліягр. слоўнік: у 6 т. / Ін‑т літ. імя Я. Купа­лы Акад. навук Рэсп. Бела­русь, Бела­рус. энцы­кл.; пад рэд. А. В. Мальд­зі­са. – Мінск, 1993. – Т. 2. – С. 142–146.
 8. Гарун Алесь // Рэпр­э­с­а­ва­ныя літа­ра­та­ры, наву­коў­цы, работ­нікі асве­ты, гра­мад­скія і куль­тур­ныя дзе­ячы Бела­русі, 1794–1991: энцы­кл. давед.: у 3 т. / Леанід Мара­коў. – Мінск, 2002. – Т. 1. – С. 241–242.
 9. Гар­эц­кі, М.І. Алесь Гарун (1887–1920) / Мак­сім Гар­эц­кі // Гісто­рыя бела­рус­кае літа­ра­ту­ры Мак­сім Гар­эц­кі / Мак­сім Гар­эц­кі – 4‑е выд. пера­роб­ле­нае. – Мінск, 1926. – С. 207–210.
 10. Гра­мад­чан­ка, Т. К. Рад­кі з любо­ві народ­жа­ных слоў: лѐс і твор­чыя набыт­кі Але­ся Гару­на / Таі­са Гра­мад­чан­ка // Род­нае сло­ва. – 2002. – № 3. – С. 7–11.
 11. Дуба­са­ва, А. Тур­ма нарад­зі­ла паэта / Анжаліка Дуба­са­ва // Пер­ша­цвет. – 1998. – № 6. – С. 93–97.
 12. Исто­рия Бело­рус­ской доок­тябрь­ской лите­ра­ту­ры / АН БССР, Ин‑т лите­ра­ту­ры им. Я. Купа­лы. – Минск: Нау­ка и тех­ни­ка, 1977. – 639 с. – Об А. Гаруне на с. 440, 445, 451, 452, 457, 467, 468, 471, 473, 474.
 13. Кава­левіч, А. Выяў­ленне пат­ры­я­тыч­ных маты­ваў у паэзіі Але­ся Гару­на / А. Кава­левіч // Сло­ва ў мове, маў­лен­ні, тэкс­це : зб. навук. прац мала­дых вучо­ных-філо­ла­гаў / УА «Брэсц. дзярж. ун‑т імя А. С. Пуш­кі­на», Філал. фак. – Брэст, 2011. – Вып. 3. – С. 26–28.
 14. Каз­бярук, У. М. Алесь Гарун: 1887–1920 / У. М. Каз­бярук // Гісто­рыя бела­рус­кай літа­ра­ту­ры XX ста­годдзя: у 4 т. / Нац. акад. навук Бела­русi, Аддз. гуманіт. навук і мастацтваў, Ін‑т літ. імя Я. Купа­лы; рэд­кал.: У. В. Гніла­мѐ­даў [і інш.]. – Мінск, 1999. – Т. 1. – С. 319–334.
 15. Каз­бярук, У. М. Выз­валь дух свой, раб­скі люд : пакут­лі­вы шлях і твор­чыя здаб­ыт­кі Але­ся Гару­на / Улад­зі­мір Каз­бярук // Род­нае сло­ва. – 1997. – № 3. – С. 11–25.
 16. Каз­бярук, У. М. Пакут­лі­вы шлях набыт­каў / Улад­зі­мір Каз­бярук // Полы­мя. – 2002. – № 7/8. – С. 245–265.
 17. Каз­бярук, У.М. Свет­лай волі зыч­ны звон: Алесь Гарун / У.М. Каз­бярук; навук. рэд. А.К. Каўка. – Мінск: Наву­ка і тэхніка, 1991. – 63, [9] с.
 18. Каз­бярук, У.М. Цер­не­выя і лаўро­выя вян­кі Але­ся Гару­на / Улад­зі­мір Каз­бярук // Сло­ва пра літа­ра­ту­ру і літа­ра­та­раў: літ.-крыт. арт. па бела­рус. літ.: у 2 кн. / уклад.: В.В. Ашмян, У.А. Дзіско, Т.М. Саў­чук. – Мінск, 2001. – Кн. 1, XIX – пач­а­так XX ста­годдзя. – С. 431–456.
 19. Клейн­борт, Л.М. Алесь Гарун (А.В. Пру­шин­ский) / Л.М. Клейн­борт // Моло­дая Бело­рус­сия: очерк совре­мен­ной бело­рус. лите­ра­ту­ры, 1905–1928 г. г. / Л.М. Клейн­борт. – Минск, 1928. – С. 282–291.
 20. Кліку­ноў, А.В. Адвеч­ны крыж: спро­ба раз­гля­ду паэтыч­най спад­чы­ны Але­ся Гару­на ў кант­экс­це хры­с­ціян­ска­га све­таўс­пры­ман­ня / Андрусь Кліку­ноў // Род­нае сло­ва. – 1999. – № 1. – С. 34–39.
 21. Лар­чан­ка, М.Р. Твор­час­ць Але­ся Гару­на / М.Р. Лар­чан­ка; публ. пад­рыхт. В.П. Рагой­ша // Вес­нік БДУ. Сер. 4, Філа­ло­гія. Жур­налі­сты­ка. Педа­го­гіка – 2009. – № 2. – С. 7–10.
 22. Лід­зян­ко­ва, В. Народ­ная і літа­ра­тур­ная бала­да : пера­ем­на­сць тра­ды­цыі і нава­тар­ства : на прыклад­зе – Варож­бы‖ Але­ся Гару­на і ―Свят­ла­ны‖ Васілія Жукоўска­га / Воль­га Лід­зян­ко­ва // Род­нае сло­ва. – 2010. – № 3. – С. 27–29.
 23. Мусо­рын, А.Ю. Тэані­міч­ная лексіка ў паэзіі Але­ся Гару­на / Аляк­сей Мусо­рын // Род­нае сло­ва. – 2005. – № 12. – С. 14–15.
 24. На суд гісто­рыі : успа­мі­ны, дыя­ло­гі / [уклад. Б.І. Сачан­кі]. – Мінск: Маст. літ., 1994. – 302 с. – Пра А. Гару­на на с. 39–60.
 25. Наву­мо­віч, У. Алесь Гарун: ста­наў­ленне твор­чай інды­ві­ду­аль­на­сці паэта / Улад­зі­мір Наву­мо­віч // Міфа­ло­гія – фальк­лор – літа­ра­ту­ра : праб­ле­мы паэты­кі: зб. навук. прац / склад. Т. І. Шамя­кі­на ; Бела­рус. дзярж. ун‑т [і інш.]. – Мінск, 2008. – Вып. 6. – С. 84–89.
 26. Нары­сы па гісто­рыі бела­рус­ка-рус­кіх літа­ра­тур­ных сувя­зей: у 4 кн. / Акад. навук Бела­русі, Ін‑т літ. імя Я. Купа­лы; рэд.: В.А. Кава­лен­ка, І.Я. Наву­мен­ка. – Мінск: Наву­ка і тэхніка, 1994.
 • Кн. 2 : Пач­а­так XX ста­годдзя. 1900–1917. – 441, [1] с. – Пра А. Гару­на на с. 25, 26, 38–40, 43, 48, 52, 54, 57, 59, 61–65, 68, 70, 74, 77, 78, 80, 87, 89, 92, 113, 153.
 • Кн. 3 : 1917–1941 гг. – 397, [2] с. – Пра А. Гару­на на с. 140, 178, 179, 216, 249, 309.
 1. Рагой­ша, У.В. Алесь Гарун: мастац­кі фено­мен у гісто­ры­ка-куль­тур­ным кант­экс­це / У.В. Рагой­ша // Бела­рус­кае Асвет­ніцтва: вопыт тыся­ча­годдзя: мат­э­ры­я­лы ІІ Між­нар. кангр., 17–19 мая 2000 г., [г. Мінск]: [у 3‑х кн.] / М‑ва аду­ка­цыі Рэсп. Бела­русь, Бела­рус. дзярж. пед. ун‑т імя М. Тан­ка ; рэд­кал.: А.І. Лугоўскі (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск, 2001. – Кн. 3, ч. 1. – С. 129–132.
 2. Рагой­ша, У.В. Алесь Гарун у кант­экс­це ўкраін­с­кай літа­ра­тур­най класікі / Усе­ва­лад Рагой­ша // Род­нае сло­ва. – 2007. – № 3. – С. 8–11.
 3. Рагой­ша, У.В. ―Мат­чын дар‖ Але­ся Гару­на і ―Вянок‖ Мак­сі­ма Баг­да­но­ві­ча / У. В. Рагой­ша // Бела­рус­кая літа­ра­ту­ра: рэсп. між­вед. зб. / М‑ва аду­ка­цыі Рэсп. Бела­русь, Гомел. дзярж. ун‑т. – 1992. – Вып. 20. – С. 29–37.
 4. Рагой­ша, В. Тарас Шев­чен­ко і тра­ди­ціï» украïнсь­коï кла­сич­ноï літе­ра­ту­ри у твор­чо­сті Але­ся Гару­на / Все­во­лод Рагой­ша // Шев­чен­ко­ва доро­га в Біло­русь = Шаўч­эн­ка­ва даро­га ў Бела­русь: літ.-публіцист. зб. / [упо­ряд. Р.М. Луб­ківсь­кий]. – Львів, 2004. – С. 211–216.
 5. Рагой­ша, У.В. Твор­час­ць Але­ся Гару­на і фар­ма­ванне нацы­я­наль­най свя­до­мас­ці бела­ру­саў / Усе­ва­лад Рагой­ша // Фар­міра­ванне і развіц­цѐ нацы­я­наль­най сама­свя­до­мас­ці бела­ру­саў: [мат­э­ры­я­лы Між­нар. навук. канф., Малад­зеч­на, 19–20 жніў­ня 1992 г.] / Аддз. навук. інфарм. па гуманіт. наву­ках Акад. навук Бела­русі [і інш.]; рэд.: А. Анці­пен­ка [і інш.]. – Мінск, 1993. – С. 334–347. – (Бела­русіка = Albaruthenica ; кн. 2).
 6. Рагой­ша, У.В. Эта­пы Але­ся Гару­на / Усе­ва­лад Рагой­ша // Полы­мя. – 1990. – № 7. – С. 220- 230.
 7. Рагу­ля, А.У. З чыстым сэр­цам, з нялас­ка­вай доляй: [сацы­яль­ная і эст­этыч­ная праб­ле­ма­ты­ка тво­раў Але­ся Гару­на] / Аляк­сей Рагу­ля // Род­нае сло­ва. – 2007. – № 3. – С. 29–32.
 8. Сень­ка­вец, У.А. Струк­тур­ная спе­цы­фіка санета‖жыццѐ‖ Але­ся Гару­на / У.А. Сень­ка­вец // В мире лите­ра­ту­ры: сб. науч. тр. / [УО «Брест. гос. ун‑т им. А. С. Пуш­ки­на»]. – Брест, 2004. – Вып. 4. – С. 19–22.
 9. Ска­ла­бан, В.У. ―Хай веда­ю­ць патом­кі…‖ / Віталь Ска­ла­бан // Род­нае сло­ва. – 1997. – № 8. – С. 195–207.
 10. Тра­фі­мчык, А.В. Штрыхі да парт­р­эта Але­ся Гару­на / Ана­толь Тра­фі­мчык // Род­нае сло­ва. – 2012. – № 3. – С. 8–11.
 11. Шала­до­на­ва, Ж.С. Мастац­кі дыс­курс выгнан­ніка ў паэзіі Але­ся Гару­на і Тара­са Шаўч­эн­кі / Ж.С. Шала­до­на­ва // Духоў­ныя спек­тры агню: Тарас Шаўч­эн­ка і бела­рус­кая літа­ра­ту­ра пачат­ку XX ст. / Ж.С. Шала­до­на­ва; навук. рэд. М.І. Мушын­скі; Нац. акад. навук Бела­русі, Ін‑т мовы і літа­ра­ту­ры імя Я. Кола­са і Я. Купа­лы. – Мінск, 2009. – Разд. 5. – С. 142–165.
 12. Шала­до­на­ва, Ж.С. Пес­ні сва­бо­ды і насталь­гіі: дыя­лек­ты­ка паняц­цяў ―Рад­зі­ма – чужы­на‖ ў паэзіі Тара­са Шаўч­эн­кі і Але­ся Гару­на / Жана Шала­до­на­ва // Род­нае сло­ва. – 2005. – № 9. – С. 13–17.
 13. Шля­хам гадоў: гіст.-літ. зб. / [рэд­кал.: Г. Кіся­лѐў і інш.]. – Мінск: Маст. літ., 1994. – [Вып. 4] / уклад. Я. Януш­кевіч]. – 350 с. – Пра А. Гару­на на с. 195- 198, 206, 208, 209, 211, 308–312. 324, 330.
 14. Шукевіч-Тра­цья­коў, Р. Сьля­пая любоў загубі­ла / Р. Шукевіч-Тра­цья­коў // Выпі­сы з бела­рус­кае літа­ра­ту­ры: новы і най­но­ў­шы кру­га­бе­гі / улож. спец. каміс. пры выда­вец­тве. – Менск, 1923. – С. 70–71.
 15. Шчэр­ба, С.М. Хры­с­ціян­скія маты­вы і вобра­зы ў паэзіі Але­ся Гару­на / С.М. Шчэр­ба // VII рэс­пуб­лі­кан­скія Калес­нікаўскія чытан­ні: мат­э­ры­я­лы рэсп. навук. канф. (г. Брэст, 15 снеж. 2009 г.): у 2 ч. / М‑ва аду­ка­цыі Рэсп. Бела­русь, УА «Брэсц. дзярж. ун‑т імя А. С. Пуш­кі­на»; [пад агул. рэд. А. С. Кава­люк]. – Брэст, 2010. – Ч. 1. – С. 205–208.
 16. Ярош, М. Р. Янка Купа­ла і бела­рус­кая паэзія / М.Р. Ярош; Акад. навук Бела­рус. ССР, Ін‑т літ. імя Я. Купа­лы ; [рэд. В.В. Бары­сен­ка]. – Мінск: Наву­ка і тэхніка, 1971. – 255 с. – Пра А. Гару­на на с. 14, 16, 47, 50, 52, 97, 107–112, 130, 134, 142, 151.
 17. McMillin, A. Harun / Arnold B. McMillin // Die Literatur der Weissrussen = A history of Byelorussian literature from its origins to the present day / Ar-nold B. McMillin. – Giessen, 1977. – Ch. 13. – S. 161–174.

Твор­час­ць бела­рус­ска­га адра­дж­эн­ня: біб­лія­гра­фіч­ны пака­заль­нік да 130-годдзя з дня нара­дж­эн­ня Але­ся Гару­на

© Постав­ская цен­траль­ная рай­он­ная биб­лио­те­ка

 

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

6,317 про­смот­ров все­го, 1 про­смот­ров сего­дня

Метки: , . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий