Сімвалы нашай краіны. Віртуальная віктарына

Сімвалы нашай краіны

Віртуальная віктарына

Прайсці тэст!

1. Возе­ра Нарач – самае вялі­кае возе­ра ў нашай краіне. Яго яшчэ назы­ва­ю­ць……
2. Гэта птуш­ка – сім­вал міру, зго­ды і адра­дж­эн­ня. Аб ёй склад­зе­на мно­га легенд і міфаў, казак і вер­шаў.
3. Гэта самы буй­ны звер у нашай краіне, пра­жы­вае ў Бела­веж­с­кай пуш­чы і зане­се­ны ў Чырво­ную кні­гу Бела­русі.
4. У све­це існуе вялі­кае мно­ства відаў гэтай квет­кі і яны самых роз­ных коле­раў. А для бела­ру­саў самым вядо­мым з’яўляецца сіні….
5. З тонень­кіх валок­наў гэтай раслі­ны на фаб­ры­ках і кам­бі­на­тах выраб­ля­ю­ць адзенне, а з насен­ня люд­зі навучы­лі­ся атрым­лі­ва­ць зала­ці­сты алей.
6. У якім горад­зе Бела­русі зна­ход­зіц­ца пом­нік літа­ры “Ў”?
7. Які вядо­мы буды­нак у Бела­русі мае фор­му алма­за?

8. Бела­рус­кі і ўсход­не­сла­вян­скі пер­шад­ру­кар, які нарад­зіў­ся ў горад­зе Полац­ку.

9. Вядо­мая свя­тая, асвет­ні­ца, унуч­ка полац­ка­га кня­зя Уся­с­ла­ва Чарад­зея, пры нара­дж­эн­ні дзяўчын­ку назвалі Прад­сла­ва.

10. Як звалі май­ст­ра, які па зака­зу Ефра­сін­ні Полац­кай зра­біў унікаль­ны крыж для хра­ма мана­сты­ра?

Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий