2023 год — Год мира и созидания

Логотип год мира и созидания 2023 РБ новый     Пре­зи­дент Рес­пуб­ли­ки Бела­русь Алек­сандр Лука­шен­ко под­пи­сал Указ № 1, соглас­но кото­ро­му в целях кон­со­ли­да­ции бело­рус­ско­го наро­да, укреп­ле­ния в обще­стве идей мира и сози­да­тель­но­го тру­да как глав­ных усло­вий раз­ви­тия бело­рус­ско­го госу­дар­ства 2023 год в Бела­ру­си объ­яв­лен Годом мира и сози­да­ния.

 

ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ ДУК ”Пас­таўская цэн­тралі­за­ва­ная біб­ліят­эч­ная сіст­э­ма“ па пра­вяд­зен­ні ў 2023 год­зе Года міру і ствар­эн­ня

Мероприятия в рамках Года мира и созидания

Выстава-панарама ”Страна Беларусь – территория единства, мира и созидания“ Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка

Выстава ”Для нас патрэбен мір!“ Раённая дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі

Выстава ”Люблю свой край, зялены і спакойны“ Пастаўская гарадская бібліятэка

Выстава ”Мы, беларусы – мірныя людзі“ Варапаеўская гарпасялковая бібліятэка

Выстава ”Беларусь. Радзіма! Край мой сінявокі, узышла ты сёння на рубеж высокі“ Лынтупская гарпасялковая бібліятэка

Выстава ”Беларусь стваральная“ Валкоўская сельская бібліятэка

Выстава ”Мір міру“ Гуцкая сельская бібліятэка

Выстава ”Беларусь учора, сёння, заўтра…“ Камайская сельская бібліятэка

Выстава ”Беларусь — островок мира“ Казлоўшчынская сельская бібліятэка

Выстава ”Вместе за мир ради будущего“ Палеская сельская бібліятэка

Выстава ”Ты одна такая, родная моя Беларусь“  Парыжская сельская бібліятэка

Акцыя ”Без міру немагчыма стварэння“  Варапаеўская гарпасялковая бібліятэка

Круглы стол «2023 — Год мира и созидания» Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка

Гадзіна памяці «Через пески Афганистана»  Палеская сельская бібліятэка=

Патрыятычны ўрок ”Стоит на страже Родины солдат“ Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка

Конкурс чытальнікаў ”Отечества достойные сыны“ Вярэнькаўская сельская бібліятэка

Дыспут ”Служыць Айчыне-пачэсны абавязак юнака“   Палеская сельская бібліятэка

Фотавыстава ”Мой папа в армии служил“ Парыжская сельская біблятэка

Віктарына ”Я грамадзянін Рэспублікі Беларусь“           Гуцкая сельская бібліятэка

Пазнавальную гадзіна «Республика Беларусь, символы государства» Юнькаўская сельская бібліятэка

Кніжная выстава ”Колокольный стон  Хатыни“ Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка

Гадзіна-рэквіем ”Ад за колючей проволокой“ Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка

Прома-акцыя ”Мир! Труд! Май!“ Раённая дзіцячая бібліятэка імя У. Дубоўкі 

Абмеркавання кнігі Я. Маўра ”ТВТ“ (аб карысці дзяцячай працы) Камайская сельская бібліятэка

Акцыя ”Голосуем за книгу о войне!“ Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка

Літаратурны марш-кідок ”Аты-баты шли солдаты“ Варапаеўская гарпасялковая бібліятэка

Урок памяці ”Подвигу народа жить в веках“ Юнькаўская сельская бібліятэка

 

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

983 про­смот­ров все­го, 1 про­смот­ров сего­дня

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.