ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ

ПЛАН МЕРАПРЫЕМСТВАЎ

ДУК ”Пас­таўская цэн­тралі­за­ва­ная біб­ліят­эч­ная сіст­э­ма“

па пра­вяд­зен­ні ў 2023 год­зе Года міру і ствар­эн­ня

 

На пра­ця­гу года буду­ць дзей­ні­ча­ць выста­вы:

Выста­ва-пана­ра­ма ”Стра­на Бела­русь – тер­ри­то­рия един­ства, мира и сози­да­ния“ Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Выста­ва ”Для нас патр­э­бен мір!“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Выста­ва ”Люб­лю свой край, зяле­ны і спа­кой­ны“ Пас­таўская гарад­ская біб­ліят­эка

Выста­ва ”Мы, бела­ру­сы – мір­ныя люд­зі“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Выста­ва ”Бела­русь. Рад­зі­ма! Край мой сіня­во­кі, узыш­ла ты сён­ня на рубеж высо­кі“ Лын­туп­ская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Выста­ва ”Бела­русь ства­раль­ная“ Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Выста­ва ”Мір міру“ Гуц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Выста­ва ”Бела­русь учо­ра, сён­ня, заўт­ра…“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Выста­ва ”Бела­русь — ост­ро­вок мира“ Каз­лоўш­чын­ская сель­ская біб­ліят­эка

Выста­ва ”Вме­сте за мир ради буду­ще­го“ Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Выста­ва ”Ты одна такая, род­ная моя Бела­русь“  Парыж­ская сель­ская біб­ліят­эка

Студ­зень

Акцыя ”Без міру немаг­чы­ма ствар­эн­ня“  Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Урок даб­ры­ні ”Доб­ро­та спа­сет мир“ Пас­таўская гарад­ская біб­ліят­эка

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Тер­ро­ризм и экс­тре­мизм- угро­за Мира“ Анд­ро­наўская сель­ская біб­ліят­эка

да Між­на­род­на­га дня памя­ці ахвяр Хала­ко­ста

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Холо­кост: в серд­це и памя­ти навеч­но“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на памя­ці ”Вяз­ні канц­ла­ге­раў“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Урок памя­ці ”В память о Холо­ко­сте“ Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на памя­ці ”Холо­кост – боль чело­ве­че­ства“ Ярэўская сель­ская біб­ліят­эка

Люты

Круг­лы стол «2023 — Год мира и сози­да­ния» Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Друж­бой и согла­си­ем наро­дов Рес­пуб­ли­ка силь­на“ Анд­ро­наўская сель­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Во имя мира и сози­да­ния“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Да Дня воі­наў-інт­эр­на­цы­я­налістаў

Прэ­зен­та­цыя выста­вы-памя­ць ”Из пла­ме­ни Афга­ни­ста­на“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Адкры­ты прагляд ”Афганістан: гераізм і тра­ге­дыя ХХ ста­годдзя“ Пас­таўская гарад­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на памя­ці ”Афганістан – наша памя­ць і боль“ Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка-рэквіем ”Выпол­няя долг интер­на­ци­о­наль­ный…“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Урок муж­на­сці ”Афганістан – неза­гой­ная рана“            Каз­лоўш­чын­ская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на памя­ці «Через пес­ки Афга­ни­ста­на»  Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Да Дня аба­рон­цаў Айчы­ны і Узбро­ен­ных Сіл Рэс­пуб­лікі Бела­русь

Да Дня юна­га героя-анты­фа­шы­ста

Пат­ры­я­тыч­ны ўрок ”Сто­ит на стра­же Роди­ны сол­дат“ Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Кнігазнаёмства”Дзяржавы вер­ныя сыны“            Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Кон­курс чыталь­нікаў ”Оте­че­ства достой­ные сыны“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Свя­та ”Нами будет Роди­на гор­дить­ся“     Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Дыспут ”Слу­жы­ць Айчыне-пач­эс­ны аба­вя­зак юна­ка“   Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Фота­вы­ста­ва ”Мой папа в армии слу­жил“ Парыж­ская сель­ская біб­лят­эка

Вік­та­ры­на ”Воен­ная сме­кал­ка“ Юнь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на памя­ці ”Малень­кие герои боль­шой вой­ны“ Ярэўская сель­ская біб­ліят­эка

Сакавік

Прэ­зен­та­цыя выста­вы духоў­най літа­ра­ту­ры ”Для серд­ца, взо­ра и для слу­ха здесь мыс­лей пол­но­та дру­гих“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Прэ­зен­та­цыя кніж­най выста­вы ”При­шли мне чте­ния доб­ро­го“ Пас­таўская гарад­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Даро­гі, якія мы выбіра­ем“ Каз­лоўш­чын­ская сель­ская біб­ліят­эка

Да Дня Кан­сты­ту­цыі Рэс­пуб­лікі Бела­русь

Кні­га­зна­ём­ства ”Наша Кан­сты­ту­цыя“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Гад­зі­на інфар­ма­цыі ”Закон обо мне, и мне о законе“ Лын­туп­ская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Вік­та­ры­на ”Я гра­мад­зянін Рэс­пуб­лікі Бела­русь“           Гуц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Кон­сти­ту­ция РБ – основ­ной закон госу­дар­ства“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на інфар­ма­цыі ”Кан­сты­ту­цыя — асно­ва развіц­ця гра­мад­ства і дзяр­жа­вы“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Пра­ва­вая гад­зі­на ”Закон, по кото­ро­му мы живём“ Каз­лоўш­чын­ская сель­ская біб­ліят­эка

Пазна­валь­ную гад­зі­на «Рес­пуб­ли­ка Бела­русь, сим­во­лы госу­дар­ства» Юнь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Да Дня памя­ці ахвяр Хаты­ні

Кніж­ная выста­ва ”Коло­коль­ный стон  Хаты­ни“ Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Прэ­зен­та­цыя выста­вы ”Хатынь – неза­гой­ная рана на сэр­цы бела­рус­кай зям­лі“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Набат памя­ці ”Хатынь кры­чы­ць маў­чан­нем сваім“ Пас­таўская гарад­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на-напа­мін ”У кож­ным сэр­цы вогніш­ча Хаты­ні“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на памя­ці ”Хро­ни­ка пыла­ю­щей дерев­ни“ Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на смут­ку ”Тра­ге­дыя Хаты­ні“ Парыж­ская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на гісто­рыі ”Вёс­ка Хатынь. Тое, што нель­га забы­ць“ Ярэўская сель­ская біб­ліят­эка

Урок гісто­рыі ”Когда мы еди­ны – мы непо­бе­ди­мы“ Анд­ро­наўская сель­ская біб­ліят­эка

Кра­савік

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Ува­же­ние каж­дой рели­гии – осно­ва здо­ро­во­го обще­ства“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Пазна­валь­ная гад­зі­на ”Пас­ха на всех кон­ти­нен­тах“ Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Круг­лы стол ”Через кни­ги – к миру и согла­сию“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Духоў­ная гад­зі­на  ”Усе ў бога ў радас­ці жывём“            Каз­лоўш­чын­ская сель­ская біб­ліят­эка

Тэма­тыч­ная пра­гра­ма ”Бела­русь – стра­на мира и доб­ро­со­сед­ства“ Кура­поль­ская сель­ская біб­ліят­эка

Інфар­ма­цый­ная ста­рон­ка ”Весь труд в почё­те“ Парыж­ская сель­ская біб­ліят­эка

Урок гісто­рыі ”У нас адзі­ная пла­не­та, у нас адзі­ная зям­ля“ Юнь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Да Між­на­род­на­га дня вызва­лен­ня вяз­няў фашы­сц­кіх канц­ла­ге­раў

Гад­зі­на-рэквіем ”Ад за колю­чей про­во­ло­кой“ Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”І памя­ць гаво­ры­ць з намі“ Гуц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Вік­та­ры­на ”Что я знаю о войне?“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Вай­на вачы­ма дзя­цей“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Пат­ры­я­тыч­ны ўрок ”Пек­ла за калю­чым дро­там“            Юнь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Май

Да Дня  Пра­цы

Про­ма-акцыя ”Мир! Труд! Май!“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Пазна­валь­ная гад­зі­на ”Труд в почё­те любой! Мир про­фес­сий боль­шой!“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Нелёг­кий труд людей моей дерев­ни“ Анд­ро­наўская сель­ская біб­ліят­эка

Прэ­зен­та­цыя выста­вы ”Вес­на и труд нам празд­ник несут“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Вус­ны часо­піс ”Доро­ги, кото­рые мы выби­ра­ем“ Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Абмер­ка­ван­ня кні­гі Я. Маў­ра ”ТВТ“ (аб кары­с­ці дзя­ця­чай пра­цы) Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Май­стар-клас ”Голуб міру“           Нава­сёл­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Без тру­да ниче­го не даёт­ся“ Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Тэма­тыч­ная гад­зі­на ”1 Мая – Празд­ник мира, вес­ны и тру­да“ Ярэўская сель­ская біб­ліят­эка

Да Дня Пера­мо­гі

Акцыя ”Голо­су­ем за кни­гу о войне!“ Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Пат­ры­я­тыч­ны ўрок ”Мы памя­та­ем геро­яў“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Літа­ра­тур­ны марш-кідок ”Аты-баты шли сол­да­ты“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Акцыя ”Про­чи­тан­ная кни­га о войне – твой пода­рок ко Дню Побе­ды“           Лын­туп­ская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Тэма­тыч­ная гад­зі­на ”Боль ост­ра, как ост­ры обе­лис­ки“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Літа­ра­тур­ная гад­зі­на ”Пад мір­ным небам“ Гуц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Гуч­ныя чытан­ні ”Покло­ним­ся вели­ким тем годам!“     май     Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Урок муж­на­сці ”Мы веры­лі, мы ведалі — пера­мо­жам!“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Літа­ра­тур­ны вечар ”Сти­хи, опа­лен­ные вой­ной“ Кура­поль­ская сель­ская біб­ліят­эка

Тыд­зень вае­най кні­гі ”Муж­на­сці веч­ны агонь“ Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Урок памя­ці ”Подви­гу наро­да жить в веках“ Юнь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на раз­ва­жан­няў ”Слу­шая послед­них сви­де­те­лей“ Ярэўская сель­ская біб­ліят­эка

Да Дня Дзяр­жаў­на­га гер­ба Рэс­пуб­лікі Бела­русь

і Дзяр­жаў­на­га сця­га Рэс­пуб­лікі Бела­русь

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Дзяр­жаў­ныя сім­ва­лы – нацы­я­наль­ны гонар“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Гад­зі­на інфар­ма­ван­ня ”Дзяр­жаў­на­сць і веліч у сім­ва­лах краі­ны“ Пас­таўская гарад­ская біб­ліят­эка

Урок дзяр­жа­ва­з­наўства ”Сим­во­лы стра­ны- это гор­дость и честь“ Анд­ро­наўская сель­ская біб­ліят­эка

Урок палітыч­най куль­ту­ры ”Дзяр­жаў­на­сць і веліч у сім­ва­лах краі­ны“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Род­най краі­ны Дзяр­жаў­ныя сім­ва­лы“ Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на інфар­ма­ван­ня ”Госу­дар­ствен­ные сим­во­лы моей стра­ны“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Урок ”Дзяр­жаў­ная сім­воліка — ува­саб­ленне неза­леж­на­сці“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Кон­курс малюн­каў ”Сім­ва­лы нашай Айчы­ны“ Нава­сёл­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Сим­во­лы Рес­пуб­ли­ки Бела­русь“ Юнь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Чэрвень

Духоў­ны калей­дас­коп ”Душе полез­ное чте­ние“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Акцыя ”Пусть все­гда будет солн­це“ Парыж­ская сель­ская біб­ліят­эка

Дзень усе­на­род­най памя­ці ахвяр Вялі­кай Айчын­най вай­ны

і гена­цы­ду бела­рус­ка­га наро­да

Гад­зі­на-рэквіем ”От пер­во­го боя – до веч­но­го огня“ Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Урок муж­на­сці ”Не гас­нет памя­ти све­ча“           Анд­ро­наўская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на гісторыі”Ад пака­лен­ня да пака­лен­ня: жыц­цё і памя­ць“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Літа­ра­тур­ная гад­зі­на ”Чело­веч­ность мате­рей про­тив бес­че­ло­веч­но­сти вой­ны“ Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Вер­ні­саж малюн­каў ”Нет войне“ Гуц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Паэтыч­ная гад­зі­на ”Вер­шы, як памя­ць пра вай­ну“ Каз­лоўш­чын­ская сель­ская біб­ліят­эка

Урок пат­ры­я­тыз­му ”Ты хочешь мира? Помни о войне!“ Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Обя­за­ны пом­нить“ Юнь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на памя­ці ”Тот самый пер­вый день вой­ны“            Ярэўская сель­ская біб­ліят­эка

Ліпень

Вір­ту­аль­нае пада­рож­жа ”Обе­лис­ки со звёз­да­ми, встав­шие в ряд – это Роди­ны нашей осно­ва“ Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Духоў­на-літа­ра­тур­ная гад­зі­на ”Якой бы веры ты ні быў, у душы жыве свят­ло любо­ві“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Клас­ная гад­зі­на ”Во имя мира и сози­да­ния“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Миро­вые рели­гии“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Да Дня Неза­леж­на­сці Рэс­пуб­лікі Бела­русь

Экс­пр­эс-вік­та­ры­на ”Малень­кім чыта­чам пра вялікую Бела­русь“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Квілт ”Нам есть чем гор­дить­ся, нам есть что беречь“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Вус­ны часо­піс ”Твая зям­ля, твая Рад­зі­ма“ Пас­таўская гарад­ская біб­ліят­эка

Тур­нір знаў­цаў ”Мая дзяр­жа­ва – Бела­русь“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Літа­ра­тур­ная веча­ры­на ”Бела­русь мая сіня­во­кая“ Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Кон­курс малюн­каў на асфаль­це ”Мая любі­мая Бела­русь“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Вік­та­ры­на ”Мая краі­на — Бела­русь“ Юнь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Жнівень

Вір­ту­аль­нае пада­рож­жа ”Топ‑5 асаб­лі­вых будын­каў маёй краіны“(да Дня будаўніка) Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Акту­аль­ны дыя­лог ”Рели­гий мно­го – стра­на одна“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Спо­соб­ность к тру­ду – глав­ное каче­ство чело­ве­ка“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Гад­зі­на гісто­рыі ”Этот мир один на всех“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Пазна­валь­ная гад­зі­на ”Камай­скі кас­цёл, ты сла­ву­ты ў вяках“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Рели­гия в жиз­ни обще­ства“ Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Вера­сень

Прэ­зен­та­цыя кніж­най экс­пазі­цыі да Дня міру ”Мир нужен всем“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Дабра­чын­ная акцыя ”Мило­сер­дие не от мило­сти – от серд­ца“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Вус­ны часо­піс ”Кан­фесіі Бела­русі“ Гуц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Да Дня народ­на­га адзін­ства

Урок рад­зі­маз­наўства ”Малень­кую, як сэр­ца,  Бела­русь я назы­ваю дужай  і  адзі­най“ Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Кні­га­па­каз ”Бела­русь мая, род­ны край“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Фла­ер-акцыя ”Мы раз­ные, но мы вме­сте“ Вара­па­еўская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Гіста­рыч­ная зама­лёўка ”Мы раз­ные, но мы вме­сте“ Лын­туп­ская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Гад­зі­на пат­ры­я­тыч­най свя­до­мас­ці ”Непе­ра­мож­ная краі­на – калі адзі­ны народ“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Сіла Бела­русі ў адзін­стве наро­да!“  Вал­коўская сель­ская біб­ліят­эка

Эрудыт-круіз ”Бела­русь-краі­на адзін­ства“ Гуц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Тэма­тыч­ная гутар­ка ”Ты, я, он, она – вме­сте целая стра­на“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Народ­нае адзін­ства: навекі разам“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Гісто­ры­ка-пуб­лі­цы­стыч­ная гад­зі­на ”У адзін­стве наро­да – буду­чае краі­ны“ Каз­лоўш­чын­ская сель­ская біб­ліят­эка

Кра­яз­наў­чая гад­зі­на ”Люб­лю мой край,дзе карані мае“ Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Каст­рыч­нік

Квілт ”Кем быть?“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Інфар­ма­цый­ная гад­зі­на ”Я ў све­це пра­фесій“ Каз­лоўш­чын­ская сель­ская біб­ліят­эка

Вус­ны часо­піс ”Бага­ты тален­та­мі наш край“ Нава­сёл­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Вік­та­ры­на ”Паклон табе зям­ля баць­коў“ Юнь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Ліста­пад

Гад­зі­на тале­рант­на­сці ”Толе­рант­ность – доро­га к миру без экс­тре­миз­ма“ Пас­таўская цэн­траль­ная раён­ная біб­ліят­эка

Вір­ту­аль­ная вік­та­ры­на ”Мир­ные про­фес­сии в дет­ской лите­ра­ту­ре“ Раён­ная дзі­ця­чая біб­ліят­эка імя У. Дубоўкі

Кон­курс­ная пра­гра­ма ”Все про­фес­сии важ­ны, все про­фес­сии нуж­ны“ Пас­таўская гарад­ская біб­ліят­эка

Прэ­зен­та­цыя –зна­ём­ства з новай серы­яй кніг для дзя­цей ”Я гана­ру­ся“ Лын­туп­ская гар­па­сял­ко­вая біб­ліят­эка

Урок пра­філак­ты­ка ”Анти­тер­рор: Пра­ви­ла пове­де­ния“ Анд­ро­наўская сель­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка-дыя­лог ”Доб­ро­та спа­сет мир“ Дунілавіц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Клас­ная гад­зі­на ”Тру­дом сла­вен чело­век“ Палеская сель­ская біб­ліят­эка

Гутар­ка ”Они сла­вят­ся тру­дом“ Парыж­ская сель­ская біб­ліят­эка

Сне­жань

Тэма­тыч­ная сустр­э­ча ”Рож­де­ствен­ские поси­дел­ки: тра­ди­ции и обы­чаи раз­ных наро­дов“ Вяр­э­нь­каўская сель­ская біб­ліят­эка

Вір­ту­аль­нае пада­рож­жа ”Сла­ву­тыя твор­цы зям­лі бела­рус­кай“ Гуц­кая сель­ская біб­ліят­эка

Веча­ры­на ”Гісто­рыя свя­та Каля­ды“ Камай­ская сель­ская біб­ліят­эка

Круг­лы стол ”У друж­бы нет рели­гий“ Палеская сель­ская біб­ліят­эка

1,793 про­смот­ров все­го, 2 про­смот­ров сего­дня

Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.