Уладзімір Дубоўка. Цікавыя факты

Улад­зі­мір Дубоўка быў:

  • адным з засна­валь­нікаў бела­рус­кай савец­кай літа­ра­ту­ры;
  • адным з засна­валь­нікаў пер­шых бела­рус­кіх літа­ра­тур­ных аб’яднанняў “Малад­няк” і “Узвы­ш­ша”;
  • ства­раль­ні­кам сучас­най бела­рус­кай юры­дыч­най лексікі;
  • аўта­рам паэмы “Брані­сла­ва”, на сло­вы якой кам­пазітар Міко­ла Равен­скі напі­саў пер­шую бела­рус­кую опе­ру;
  • пер­шым рэдак­та­рам часо­пі­са “Бела­рус­кі пія­нер”;
  • заста­ец­ца адзі­ным на сён­няш­ні дзень перак­лад­чы­кам, які перак­лаў усе 150 сане­таў Шэкс­пі­ра на бела­рус­кую мову.

 

Спіс кры­ніц:
1. Буга­ёў, Д. Улад­зі­мір Дубоўка : кні­га пра паэта / Дзміт­рый Буга­ёў. – Мінск : Бела­рус­кая наву­ка, 2005. – 234 с.
2. Дубоўка Улад­зі­мір Міка­ла­евіч // Бела­рус­кая мова : энцы­кла­пе­дыя / пад рэдак­цы­яй А. Я. Міх­неві­ча. – Мінск : Бела­рус­кая энцы­кла­пе­дыя імя Пет­ру­ся Броўкі, 1994. – С. 182–185.
3. Мар­ці­но­віч, А. Улад­зі­мір Дубоўка : выдат­ны паэт дрэн­ных часоў / Алесь Мар­ці­но­віч. – Мінск : Хар­вест, 2015. – 64 с. : іл. – (100 выдат­ных дзе­я­чоў бела­рус­кай куль­ту­ры).
4. Севе­ри­нец, А. “От рас­стре­ла Вла­ди­ми­ра Дубов­ку спас, воз­мож­но, двух­мет­ро­вый рост” / Анна Севе­ри­нец ; бесе­до­вал Сер­гей Трефилов// Ком­со­моль­ская прав­да в Бело­рус­сии. – 2020. – 22–28 июля. – С. 6.

3,777 про­смот­ров все­го, 2 про­смот­ров сего­дня

Метки: , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.