Данута Бічэль — Загнетава “Хадзі на мой голас ”

Дзяржаўная ўстанова культуры «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка ‑Хадзі на мой голас — бібліяграфічны паказальнік з нагоды 80-годдзя нараджэння Д. Бічэль-Загнетавай

 Пас­та­вы, 2018

Дану­та Біч­эль-Загне­та­ва нарад­зіла­ся 1 студ­зе­ня 1938 года у вёс­цы Біскуп­цы Лід­ска­га раё­на Гарад­зен­скай воб­лас­ці ў сялян­скай сям’і. У 1957 год­зе скон­чы­ла Нава­груд­скае педа­га­гіч­нае вучы­ліш­ча, а ў 1962 год­зе — аддзя­ленне бела­рус­кай мовы, літа­ра­ту­ры і гісто­рыі Гро­дзен­ска­га
педа­га­гіч­на­га інсты­ту­та імя Я. Купа­лы.
З 1962 года выкла­да­ла бела­рус­кую мову і літа­ра­ту­ру ў шко­лах Грод­на. У 1964 год­зе пры­ня­та ў Саюз
пісь­мен­нікаў СССР. З 1982 года — загад­чы­ца Дома­му­зея Мак­сі­ма Баг­да­но­ві­ча ў Грод­на. Член Бела­рус­ка­га ПЭН­ц­эн­тра (1989).

Вядо­мая гра­мад­ская дзе­яч­ка, адна з аргані­за­та­раў і
акты­ў­ных удзель­нікаў супол­кі Мак­сі­ма Баг­да­но­ві­ча. Была адным з
іні­цы­я­та­раў выпус­ку сам­вы­да­вец­кай газе­ты «Рэані­мо­ва». Ува­х­од­зі­ла
ў групу пад­т­рым­кі канды­да­та ў дэпу­та­ты ВС БССР
М. Тка­чо­ва (1990).

У дру­ку высту­пае з 1958 года (газе­та «Літа­ра­ту­ра і
мастацтва»). У вер­шах, арганіч­на звя­за­ных з народ­на-паэтыч­най
тра­ды­цы­яй, апя­вае Рад­зі­му, жыцц
ё пра­ца­ўнікоў вёскі, пры­га­жос­ць
род­най зям­лі. За кніж­ку «Дзе ход­зя­ць баса­нож» (1983) у 1984 год­зе
была пры­суд­жа­на Дзяр­жаў­ная прэмія БССР.

АСНОЎНЫЯ ВЫДАННІ

 1. Біч­эль-Загне­та­ва, Д.І. А на Палес­сі : вер­шы i бала­ды / Д. Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Мастац­кая лiта­ра­ту­ра, 1990. – 158 с.
 2. Бичель-Загне­то­ва, Д. Белая Русь: сти­хи и поэ­мы / Д. Бичель-Загне­то­ва. – М.: Совет­ский писа­тель, 1969.
 3. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Брат­кі: вер­шы і паэмы / Д. Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1979. – 240 с.
 4. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Даў­няе сон­ца: ліры­ка / Д. Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1987. – 398 с.
 5. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Дзе ход­зя­ць баса­нож: вер­шы / Д. Біч­эль­За­гне­та­ва. – Мінск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1983. – 95 с.
 6. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Дзя­во­чае сэр­ца: вер­шы / Д. Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Дзяр­жаў­нае выда­вецтва БССР Рэдак­цыя мастац­кай літа­ра­ту­ры,
 7. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Доля: вер­шы / Дану­та Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1972. – 72 с.
 8. Біч­эль, Д. Іду сця­жын­каю да Бога: [вер­шы] / Д. Біч­эль. – Мінск: Выда­вецтва Про Хры­сто, 2007. – 172 с.
 9. Біч­эль, Д. Крэ­с­а­вя­кі : вер­шы / Д. Біч­эль, А. Чобат. – Мінск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1993. – 34 с. – (Біб­ліят­эка Вожы­ка).
 10. Біч­эль, Д. На белых абло­ках сноў: вер­шы / Д. Біч­эль. – Мінск: Выда­вецтва Про Хры­сто, 2002. – 76 с. – (Біб­ліят­эка часо­пі­са Наша вера).
 11. Біч­эль, Д. Нара­дж­энне Езу­са Хры­ста, наша­га Збаў­цы: вер­ша­ва­ная бат­лей­ка / Дану­та Біч­эль. – Мінск: Выда­вецтва Про Хры­сто, 2005.
 12. Біч­эль-Загне­та­ва, Д.І. Нёман ідзе: вер­шы / Дану­та Бiч­эль­За­гне­та­ва. – Мінск: Бела­русь, 1964. – 56 с.
 13. Біч­эль, Д. Ойча наш…: цыкл вер­шаў / Д. Біч­эль. – Мінск: Выда­вецтва Про Хры­сто, 2008. – 32 с.
 14. Біч­эль, Д. Ста­к­рот­кі ў вяно­чак Божай Маці: вер­шы / Д. Біч­эль. – Мінск: Выда­вецтва Про Хры­сто, 2004. – 48 с.
 15. Бичель-Загне­то­ва, Д.И. Там, где ходят боси­ком: сти­хи / Д. Бичель-Загне­то­ва. – М.: Совет­ский писа­тель, 1990. – 160 с.
 16. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Ты – гэта ты: паэзія / Д. Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1976. – 176 с.
 17. Біч­эль-Загне­та­ва, Д.І. «Ты не самотны…»:[зборнiк вер­шаў] / Д. Бiч­эль, А. Чобат. – Грод­на, 1997. – 78 с.

Тво­ры для дзя­цей

 1. Бичель-Загне­то­ва, Д. Вол­шеб­ная кри­нич­ка: фольк­лор, сти­хи,
  рас­ска­зы : [для дошк. и мл. школь­но­го воз­рас­та] / Д. Бичель­За­гне­то­ва; сост. П.А. Кошель. – Москва, 1997.
 2. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Габрынь­ка і Габ­рус : вер­шы: для дашк.
  узрос­ту / Д. Бiч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Юнацтва, 1985. – 40 с.
 3. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Гарад­ні­чан­ка: вер­шы: для малод. шк.
  узрос­ту / Дану­та Бiч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Юнацтва, 1993. – 47 с.
 4. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Грыб-пара­сон : для дашк. узрос­ту / Д.
  Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Бела­русь, 1969. – 40 с.
 5. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Дагані на кані / Д. Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Мастац­кая лiта­ра­ту­ра, 1973. – 24 с.
 6. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. І. Дзіч­ка: вер­шы / Д. Бiч­эль­За­гне­та­ва. – Мінск: Бела­русь, 1971. – 33 с.
 7. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Зага­сці­нец: вер­шы / Д. Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1985. – 94 с.
 8. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Запа­лян­кі: паэмы, вер­шы / Д. Бiч­эль-Загне­та­ва. – Мінск : Бела­русь, 1967. — 80 с.
 9. Бичель-Загне­то­ва, Д. Запах мёда: сти­хи // Д.Б. Загне­то­ва; пер с бел. В. Тара­са. – Москва, 1986.
 10. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Лузан­цы: вер­шы / Д. Біч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Юнацтва, 1982. – 40 с.
 11. Бичель-Загне­то­ва, Д. Недель­ка: сти­хи и поэ­мы / Д. Бичель-Загне­то­ва. – Москва : Совет­ский писа­тель, 1969. – 71 с.
 12. Біч­эль, Д. Няд­зель­ка: вер­шы / Дану­та Біч­эль. – Грод­на, 1998. – 83 с.
 13. Біч­эль-Загне­та­ва, Д. Пера­пел­ка: вер­шы / Д. Бiч­эль-Загне­та­ва. – Мінск: Бела­русь, 1968. – 31 с.
 14. Біч­эль, Д. Рыжая палян­ка: вер­шы / Д. Бiч­эль. – Мінск: Бела­русь, 1971. – 16 с.
 15. Біч­эль, Д.І. Сна­пок: выбра­ныя вер­шы / Д. Бiч­эль. – Мінск: Мастац­кая лiта­ра­ту­ра, 1999. – 446 с.
 16. Біч­эль-Загне­та­ва, Д.Я. Мост свя­то­га Фран­ціш­ка: успа­мі­ны /
  Д. Біч­эль. – Мінск: Меды­с­онт, 2010 – 288 с. – (Кні­гар­ня
  пісь­мен­ніка).
 17. Біч­эль-Загне­та­ва, Д.Я. Правін­цыя свя­то­га Фран­ціш­ка: каз­кі
  жыц­ця / Д. Біч­эль. – Грод­на: ЮрСа­Прынт, 2013 – 347 с.
 18. Біч­эль, Д. Хад­зі на мой голас: эсэ / Дану­та Біч­эль. – Грод­на: Wroclaw, 2008. – 327 с. – (Гарад­зен­ская біб­ліят­эка).

ЖЫЦЦЯПІС Д. БІЧЭЛЬ-ЗАГНЕТАВАЙ

 1. Біч­эль-Загне­та­ва Дану­та Янаў­на // Бела­рус­кая энцы­кла­пе­дыя: у 18 т. / рэд­кал.: Г.П. Паш­коў і інш. – Мінск, 1996. – Т. 3. – С. 164.
 2. Біч­эль-Загне­та­ва Дану­та Янаў­на // Бела­рус­кія пісь­мен­нікі:
  біябіб­лія­гра­фіч­ны слоўнік: у 6 т. / пад рэд. А. І. Мальд­зі­са. – Мінск:
  Бел­Эн, 1991. – Т. 2. – С. 282–288.
 3. Дану­та Біч­эль-Загне­та­ва // Бела­рус­кія пісь­мен­нікі (1917–1990): давед­нік / склад. А.К. Гард­зіц­кі; нав рэд. А.Л. Вера­бей. – Мінск:
  Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1994. – С. 58.
 4. Дану­та Біч­эль-Загне­та­ва // Пісь­мен­нікі Савец­кай Бела­русі:
  карот­кі біябіб­лія­гра­фіч­ны давед­нік / склад. А. Гарад­ніц­кі. – Мінск:
  Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1981. – С. 36–37.
 5. Біч­эль-Загне­та­ва Дану­та: Пісь­мен­ні­цы Бела­русі: вуч­эб. дапам.
  для студ­эн­таў, выклад­чы­каў і настаўнікаў: у 2 ч. / Мазыр. дзярж. пед.
  ін‑т; [склад.: Л.А. Піскун і інш.]. – Мазыр, 1997. – Ч. 1. – С. 15–16.
 6. Біч­эль-Загне­та­ва Дану­та Іва­наў­на // Энцы­кла­пе­дыя літа­ра­ту­ры і мастацтва Бела­русі: у 5 т. / гал. рэд. І.П. Шамя­кін. – Мінск: Бела­рус­кая Энцы­кла­пе­дыя, 1984. – Т. 1. – С. 451.
 7. Біч­эль (Біч­эль-Загне­та­ва) Дану­та Іва­наў­на // Куль­ту­ра Бела­русі: энцы­кла­пе­дыя / рэд­кал. Т.У. Бяло­ва (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Бела­рус­кая энцы­кла­пе­дыя імя П. Броўкі, 2010. – Т. 1 – С. 694–695.
 8. Дану­та Біч­эль-Загне­та­ва // Бела­русь: энцы­кла­пе­дыч­ны давед­нік / рэд­кал. Б. І. Сачан­ка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Бел­Эн, 1995. – С. 117.
 9. Дану­та Біч­эль-Загне­та­ва: [бія­гра­фіч­ныя звест­кі] // Памя­ць:
  гісто­ры­ка-даку­мен­таль­ная хроніка Грод­на. – Мінск: Бела­рус­кая
  энцы­кла­пе­дыя, 1999. – С. 640.
 10. Бичель-Загне­то­ва Дану­та Янов­на // Гос­цеў А. П. Кро­нан. Лета­піс гора­да на Нѐмане (1116 – 1990 гг.) / А. П. Гос­цеў, В.В. Швед. – Грод­на: НВК Пер­га­мент, 1993. – С. 128.
 11. Біч­эль, Д. Мурож­ныя Біскуп­цы: [аўта­бія­гра­фія] / Д. Біч­эль //
  Біч­эль, Д. Хад­зі на мой голас / Дану­та Біч­эль. – Гарод­ня-Wroclaw,
  – С. 9–28.
 12. Біч­эль, Д. Пачат­кі: [аўта­бія­гра­фія] / Д. Біч­эль // Біч­эль Д. Хад­зі на мой голас / Дану­та Біч­эль. – Гарод­ня-Wroclaw, 2008. – С. 29–39.

Хад­зі на мой голас  біб­лія­гра­фіч­ны пака­заль­нік з наго­ды 80-годдзя нара­дж­эн­ня Д. Біч­эль-Загне­та­вай

Бичель-Загнетава

(пагляд­зе­ць, спам­па­ва­ць)

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

3,112 про­смот­ров все­го, 2 про­смот­ров сего­дня

Метки: , . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий