Быкаў Васіль — Нябёс васільковая сінь

Дзяржаўная ўстанова культуры «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка ” Нябёс васільковая сінь – Быкаў Васіль бібліяграфічны паказальнік з нагоды 95-годдзя пісьменніка

Паставы, 2019

Імя Вaci­ля Быкaвa ў нaцы­янaль­нaй лiтapaтypы i для ўcёй Бeлapyci – знaкaвae. Гэтa iмя пa-caпpaўд­нa­мy вялiкa­гa пicь­мeн­нiкa, якo­гa пpы жыц­цi нaзы­вaлi клaciкaм i дyxoў­ным пpapoкaм нaцыi. Ён быў для Бeлapyci лiтapaтyp­ным гeнieм, якi cтвapыў выдaт­ныя твopы, глы­бoкyю фiлaco­фiю гyмaнiз­мy.

Нарад­зіў­ся 19 чэрве­ня 1924 г. у в. Быч­кі на Ушач­чыне (Віцеб­ская воб­лас­ць). З дзя­цін­ства заха­п­ляў­ся маля­ван­нем. У 1939 г. скон­чыў 8 кла­саў Куб­ліц­кай СШ, пас­ту­піў на скульп­тур­нае аддзя­ленне Віцеб­скай мастац­кай вуч­эль­ні. Аднак восен­ню 1940 г. у сувязі з пагар­ш­эн­нем мат­э­ры­яль­на­га ста­но­віш­ча сям’і і адме­най дзяр­жаў­ных сты­пен­дый выму­ша­ны быў пакі­ну­ць наву­чанне. Пас­ту­піў у Віцеб­скую шко­лу ФЗН №5, дзе вучы­ў­ся да траў­ня 1941 г.. У чэрвені 1941 г. экст­эр­нам здаў экза­ме­ны за дзя­ся­ты клас.

У самым пачат­ку Вялі­кай Айчын­най вай­ны быў мабілі­за­ва­ны на аба­рон­чыя рабо­ты. У якас­ці бай­ца інжы­нер­на­га бата­льё­на буда­ваў ваен­ныя аб’ек­ты ад Гоме­ля да Варо­не­жа. У зіму 1941—1942 гг. жыў на ст. Сал­ты­коўка і ў Аткар­ску Сара­таўс­кай воб­лас­ці, дзе вучы­ў­ся ў чыгу­нач­най шко­ле. Улет­ку 1942 г. быў пры­зва­ны ў Чырво­ную Армію, скон­чыў Сара­таўс­кае пяхот­нае вучы­ліш­ча. З 1943 г. ваяваў на 2‑м і 3‑м Украін­скіх фран­тах. Быў двой­чы пара­не­ны, ляжаў у шпіта­лях. У 1944 г. баць­кі В. Быка­ва атры­малі памыл­ко­вае паве­дам­ленне, што іх сын муж­на загі­нуў у баях каля Кіра­ва­гра­да (гэта было засвед­ча­на на абеліску). З дзей­най арміяй прай­шоў Румы­нію, Бал­га­рыю, Вен­грыю, Юга­славію, Аўст­рыю — стар­шым лейт­энан­там, каман­дзірам узво­да пал­ка­вой, потым армей­с­кай арты­ле­рыі. Слу­жыў на Украіне, у Бела­русі, на Далёкім Усход­зе.

Твор­чая бія­гра­фія пісь­мен­ніка пачы­на­ец­ца ў пас­ля­ва­ен­ныя гады. Пас­ля дэма­білі­за­цыі Быкаў жыў у Гродне (з 1947 г.), пра­ца­ваў маста­ком у гро­дзен­скіх май­ст­эр­нях, у рэдак­цыі аблас­ной газе­ты “Гро­дзен­ская праў­да” (1947—1949 гг.). У 1949—1955 гг. зноў слу­жыў у Савец­кай Арміі. Кан­чат­ко­ва дэма­білі­за­ваў­шы­ся (маёр запа­су), быў літа­ра­тур­ным супра­цоўні­кам, літа­ра­тур­ным кан­с­уль­тан­там газе­ты “Гро­дзен­ская праў­да” (1956—1972 гг.). Сяб­ра СП СССР з 1959 г. Высту­паў як жур­наліст. У аблас­ным і рэс­пуб­лі­кан­скім дру­ку пачалі з’яў­ляц­ца яго зама­лёўкі, фелье­то­ны, нары­сы. Быў абра­ны сакра­та­ром Гро­дзен­ска­га аддзя­лен­ня СП БССР (1972—1978 гг.). У 1978‑м пера­е­хаў на ста­лае жыц­цё ў Мінск. З гэта­га часу зай­маў­ся выключ­на твор­чай пра­цай.

Герой Сацы­я­лі­стыч­най Пра­цы (1984). Лаўр­эат Літа­ра­тур­най прэміі імя Я. Кола­са (1964 г., за апо­вес­ць “Трэцяя раке­та”), Дзяр­жаў­най прэміі СССР (1974 г., за апо­вес­ці “Абеліск”, “Дажы­ць да світан­ня”), Дзяр­жаў­най прэміі БССР імя Я. Кола­са (1978 г., за апо­вес­ці “Воў­чая зграя”, “Яго бата­льён”), Ленін­с­кай прэміі (1986 г., за апо­вес­ць “Знак бяды”). У 1980  г. атры­маў званне Народ­на­га пісь­мен­ніка Бела­русі.

Твopчac­ць Вaci­ля Быкaвa aтpы­мaлa пpыз­нaн­нe i зa мeжa­мi нaшaй кpai­ны. У 1996 г. ён быў yзнa­гapoд­жa­ны Оpд­энaм “Зa зacлy­гi пepaд Ітa­льянcкaй Рэc­пyб­лiкaй”, y 1997 г. aдзнaчa­ны Рaciй­cкiм “Оpд­энaм Дpyж­бы”, a ў 1999 г. Вaciль Быкaў быў yзнa­гapoд­жa­ны Рaciй­cкaй нeзaлeж­нaй пpэмiяй “Тpы­yмф”.

Памёр пісь­мень­нік 22 чэрве­ня 2003 г.

Асноў­ныя выдан­ні

 1. Быков, В. Собра­ние про­из­ве­де­ний: в 14 т. / Быков В. –Минск: Союз бело­рус. писа­те­лей, 2006. –599 с.
 2. Быков, В. Собра­ние сочи­не­ний: в 6 т. / Василь Быков. –Минск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1992. – Т. 1–6.
 3. Быкаў, В. Збор тво­раў: у 4‑х т. – Мінск: Мастац­ка­я­літа­ра­ту­ра, 1980–1981.
 4. Быков, В. Собра­ние сочи­не­ний: в 4 т. / Василь Быков. –Москва: Моло­дая гвар­дия, 1985. – Т. 1–4.
 5. Быкаў, В. Выбра­ныя тво­ры: у 2‑х т. – Мінск: Мастац­ка­я­літа­ра­ту­ра, 1974.
 6. Быков, В.В. Аль­пий­ская бал­ла­да; Сот­ни­ков / Василь­Бы­ков. — Москва: Вое­н­из­дат, 1986. – 253 с.
 7. Быкаў, В. Апо­вес­ці / Васіль Быкаў. – Мінск: Мастац­ка­я­літа­ра­ту­ра. – 2009. – 622 с. – (Школь­ная біб­ліят­эка).
 8. Быков, В. Афга­нец: пове­сти / Василь Быков. – Москва:Вагриус, 2005. – 589, [2] с.
 9. Быков, В. Бед­ные люди: пове­сти и рас­ска­зы: пер. сбе­ло­рус. / Василь Быков. – Москва: ВАГРИУС, 2002. –460 с.
 10. Быков, В.В. Боло­то. Вол­чья яма. Сту­жа / В. Быков. –Минск: Кні­га, 2003. – 384 с.
 11. Быков, В. В пер­вом бою: рас­сказ // Неман. – 2009. – № 5. –С. 59–63.
 12. Быков, В.В. В тумане / Василь Быков. – Москва:Советский писа­тель, 1989. – 320 с.
 13. Быков, В.В. Воен­ные пове­сти / Василь Быков. – Москва:Воениздат, 1966. – 380 с.
 14. Быков, В. Вол­чья стая: пове­сти / Василь Быков. – Фрунзе:Мектеп, 1985. – 303 с.: ил.
 15. Быкаў, В. Выбра­нае / В. Быкаў. – Мінск: Ура­джай, 2001. – 415 с.: іл. –(Школь­ная біб­ліят­эка).
 16. Быкаў, В. Гарад­зен­скі архіў: Невя­до­мыя тво­ры (1957–1972). Неза­вер­ша­нае. Натат­нікі / Васіль Быкаў; укладанне,уступнае сло­ва і камен­та­рыі С. Шапран. – Гародня[Гродна]: Wroclaw, 2012. – 444, [1] с., [12] л. іл. –(Гарад­зен­ская біб­ліят­эка).
 17. Быков, В.В. Дожить до рас­све­та. Обе­лиск / Василь Быков.– Йош­кар-ола: Марий­ское книж­ное изда­тель­ство, 1985. –256 с.
 18. Быков, В. Дол­гая доро­га домой: мему­а­ры / Василь Быков;[пер. с бело­рус. и после­сл. В. Тара­са]. – Москва: АСТ;Минск: Хар­вест, 2005. – 444 с., [4] л. ил., портр.
 19. Быков, В.В. Его бата­льон / Василь Быков. – М.:Молодая гвар­дия, 1976. – 288 с.
 20. Быков, В.В. Журав­ли­ный крик / Василь Быков. – Минск:Юнацтва, 1984. – 272 с. (Биб­лио­те­ка юно­ше­ства).
 21. Быков, В.В. Знак беды. Карьер / Василь Быков. – Минск:Мастацкая літа­ра­ту­ра, 1989. – 542 с. – (Бело­рус­ская про­за).
 22. Быков, В.В. Карьер / Василь Быков. – М.: Изве­стия, – 384 с.
 23. Быков, В. Коло­ко­ла Хаты­ни / Василь Быков. – М.:Правда, 1987. – 171 с.
 24. Быков, В.В. Мерт­вым не боль­но / Василь Быков. – М.:Эксмо, 2005. – 672 с.
 25. Быкаў, В. Натат­нікі // Быкаў, В. Гарад­зен­скі архіў (1957–1972). Неза­вер­ша­нае. Натат­нікі. – Гарод­ня – Wroclaw, – С. 321–379.
 26. Быкаў, В. Неза­вер­ша­нае: Ата­кі не буд­зе.; “Машыну“хуткай дапа­мо­гі”…”; Перасмеш­ні­ца; “Сол­неч­но­е­пят­но…”; “У одно­го само­ду­ра-куп­ца…” // Быкаў, В.Гарадзенскі архіў (1957–1972). Неза­вер­ша­нае. Натат­нікі. –Гарод­ня – Wroclaw, 2012. – С. 297–320.
 27. Быков, В.В. Обе­лиск / Василь Быков. Неиз­вест­ный солдат/ Ана­то­лий Рыба­ков. – М.: Моло­дая гвар­дия, 1985. –237 с. – (Биб­лио­те­ка юно­ше­ства).
  Быков, В.В. Пове­сти / Василь Быков. – М.: Пуш­кин­ская биб­лио­те­ка, 2005. – 524 с. – (Вне­класс­ное чте­ние).
 28. Быков, В. Пове­сти огнен­ных лет / В. Быков; [авто­риз. пер.с бело­рус. М. Гор­ба­че­ва]. –М.: Худо­же­ствен­на­я­ли­те­ра­ту­ра, 1964. –  104 с.
 29. Быков, В. Пове­сти раз­ных лет: пер. с бело­рус. / Василь­Бы­ков. – М.: Худо­же­ствен­ная лите­ра­ту­ра, 1990. – 716,[2] с.
 30. Быков, В.В. Пой­ти и не вер­нуть­ся / Василь Быков. –М.: Совет­ский писа­тель, 1980. – 368 с.
 31. Быков, В. Полю­би меня, сол­да­тик…: пове­сти / Василь­Бы­ков. – М.: Экс­мо, 2009. – 380, [2] с.
 32. Быков, В. Прав­дой еди­ной: лит. кри­ти­ка, публицистика,интервью / Василь Быков. – Минск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, – 263 с.: 12 л. ил.
 33. Быков, В. Собра­ние воен­ных пове­стей в одном томе /Василь Быков. – М.: Экс­мо, 2011. – 956, [2] с. –(Пол­ное собра­ние сочи­не­ний).
 34. Быков, В.В. Сот­ни­ков; Обе­лиск; Дожить до рассвета;Пойти и не вер­нуть­ся / Василь Быков. – М.:Художественная лите­ра­ту­ра, 1984. – 374 с.
 35. Быков, В. Тре­тья раке­та. Дожить до рас­све­та: пове­сти /Василь Быков. – Ленин­град: Лен­из­дат, 1981. – 254 с.: ил. –(Школь­ная биб­лио­те­ка).
 36. Быков, В.В. Фрон­то­вые стра­ни­цы / Василь Быков. –Минск: Бела­русь, 1966. – 456 с.
 37. Быков, В. Час шака­лов: [повесть] / Василь Быков. –М.: Вре­мя, 2005. – 123 с.

Жыц­цё і твор­час­ць

 1. Быкаў Васіль // Бела­рус­кая мова: энцы­кла­пе­дыя / пад рэд.
  А.Я. Міх­неві­ча. — Мінск, 1994. — С. 106–108.
 2. Быкаў Васіль // Бела­рус­кая энцы­кла­пе­дыя: у 18 т. — Мінск,
  — Т. 3. — С. 371.
 3. Быкаў Васіль // Бела­рус­кі фальк­лор: энцы­кла­пе­дыя: у 2 т.
  — Мінск, 2005. — Т. 1. — С. 198–199.
 4. Быкаў Васіль // Бела­рус­кія пісь­мен­нікі: біябіб­ліягр.
  слоўнік: у 6 т. / [рэд­кал.: І.Э. Баг­да­но­віч і інш.]. — Мінск,
  — Т. 1. — С. 426–444.
 5. Васіль Быкаў // Бела­рус­кія пісь­мен­нікі (1917–1990):
  давед­нік / [склад. А.К. Гард­зіц­кі]. — Мінск, 1994. — С. 77–78.
 6. Быкаў Васіль Улад­зі­міравіч // Куль­ту­ра Бела­русі:
  энцы­кла­пе­дыя. — Мінск, 2011. — Т. 2. — С. 129–130.
 7. Быков Васіль // Рес­пуб­ли­ка Бела­русь: энцик­ло­пе­дия: [в 7
  т.]. — Минск, 2006. — Т. 2. — С. 567.
 8. Быкаў Васіль Улад­зі­міравіч // Энцы­кла­пе­дыя гісто­рыі
  Бела­русі: у 6 т. — Мінск, 1994. — Т. 2. — С. 142.
 9. Абра­мей­ка, С. Вяс­на з Быка­вым / С. Абра­мей­ка //
  Дзе­яс­лоў. — 2005. — № 3. — С. 191–207.
 10. Ада­мо­віч, А.М. Васіль Быкаў: фота­на­рыс / аўтар тэкс­та
  А.М. Ада­мо­віч. — Мінск: Бела­русь, 1986. — 71 с.
 11. Андра­юк, С. Бія­гра­фія твор­цы ў кант­экс­це часу /
  С. Андра­юк // Полы­мя. — 2009. — № 6. — С. 143–153.
 12. Арлоў, У. Васіль Быкаў [(1924, в. Быч­кі Вушацк. р‑на -
  2003, Мінск )] / У. Арлоў // Арлоў У. Імё­ны сва­бо­ды. -
  Радыё сва­бод­ная Еўро­па Радыё Сва­бо­да, 2007. — C. 362-
 13. Бабро­віч, В. Усё пача­ло­ся з Быч­коў / В. Бабро­віч //
  Куль­ту­ра. — 2004. — 19–25 чэрве­ня (№ 25–26). — C. 7.
 14. Бер­леж, М. Пра добра­га і бліз­ка­га чала­ве­ка / М. Бер­леж //
  Літа­ра­ту­ра і мастацтва. — 2012. — 22 чэрве­ня (№ 25). — С. 10.
 15. Буга­ёў, Д. Бай­цоўская пазі­цыя і душ­эў­ная далі­кат­на­сць:
  (праўд­зі­выя сяброўскія згад­кі пра Васі­ля Быка­ва) /
  Д. Буга­ёў // Полы­мя. — 2004. — N — C. 189–200.
 16. Буга­ёў, Д.Я. Васіль Быкаў: нарыс жыц­ця i твор­час­цi: для
  сяр­эд. i ст. шк. узрос­ту / Д.Я. Буга­ёў. — Мінск: Народ­ная
  асве­та, 1987. — 207 с. — ( Народ­ныя пiсь­мен­нiкi БССР).
 17. Буга­ёў, Д. Энцы­кла­пе­дыч­ны давед­нік пра Васі­ля Быка­ва /
  Д. Буга­ёў // Полы­мя. — 2010. — № 5. — С. 156–163.
 18. Буй­ко, А. Васіль Быкаў у бела­рус­кіх энцы­кла­пе­ды­ях:
  параў­наль­ны аналіз арты­ку­лаў / А. Буй­ко // Род­нае сло­ва. -
  — № 6. — С. 30–32.
 19. Быкаўскія сіту­а­цыі: [85 год з дня нара­дж­эн­ня В. Быка­ва] //
  Лiта­ра­ту­ра i мастацтва. — 2009. — 19 чэрве­ня (№ 23). — С. 12.
 20. Вага­нов, С. Уро­ки Быко­ва: [Ген­на­дий Бурав­кин и
  Вален­тин Тарас гово­рят с нами о Быко­ве] / С. Вага­нов //
  Труд‑7. — 2005. — 23–29 июня. — C. 12.
 21. Васілеўскі, П. Як Леа­нар­да: [пра малюн­кі Васі­ля Быка­ва,
  Улад­зі­мі­ра Карат­кеві­ча, Кузь­мы Чор­на­га] / П. Васілеўскі //
  Куль­ту­ра. — 2012. — 1 верас­ня (№ 35). — С. 6.
 22. Васiль Быкаў / аўт. тэкс­ту А.М. Ада­мо­вiч. — Мінск:
  Бела­русь, 1986. — 71 с.
 23. Васіль Быкаў: вядо­мы і невя­до­мы: літа­ра­ту­раз­наў­чае эсэ,
  успа­мі­ны / [уклад. М. Мін­зер]. — Мінск: Літа­ра­ту­ра і
  мастацтва, 2011. — 175 с., [4] л. фат.
 24. Василь Быков: [твор­че­ский порт­рет / авт. тек­ста
  А.М. Ада­мо­вич]. — Минск: Бела­русь, 1986. — 70, [1] с.: ил.
 25. Василь Быков = Васiль Быкаý: [сбор­ник]. — Мiнск:
  Бела­русь, 1986. — 71 с.: ил., портр., цв. ил.
 26. Васіль Улад­зі­міравіч Быкаў: [(19.06.1924 — 22.06.2003)] //
  Звяз­да. — 2003. — 25 чэрве­ня. — C. 1.
 27. Васю­ко­ва-Собо­ле­ва, Г. “Гори, гори, моя звез­да…”:
  повесть-вос­по­ми­на­ние: [из кн. вос­по­ми­на­ний о встре­чах с
  бел. писа­те­ля­ми В. Быко­вым и А. Кар­пю­ком в 1976 г.] /
  Г. Васю­ко­ва-Собо­ле­ва // Неман. — 1998. — № 10. — С. 193-
 28. Гим­пе­ле­вич, З. Василь Быков: кни­ги и судь­ба / Зина
  Гим­пе­ле­вич. — Москва: Новое лите­ра­тур­ное обо­зре­ние,
  2011 — 396, [2] с., [10] л. ил.
 29. Грыш­кевіч, С. З тры­во­гай за будучы­ню: [да 85-годдзя
  Васі­ля Быка­ва] / С. Грыш­кевіч // Лiта­ра­ту­ра i мастацтва. -
  — 19 чэрве­ня (№ 23). — С. 13.
 30. Дед­ков И.А. Василь Быков: повесть о чело­ве­ке, кото­рый
  высто­ял / И.А. Дед­ков. — Москва: Совет­ский писа­тель,
  — 308, [3] с.
 31. Дра­ко­хруст, А. Василь Быков, далё­кий и близ­кий: [к 80-
  летию со дня рож­де­ния] / А. Дра­ко­хруст // Труд‑7. — 2004. -
  17 июня. — С. 19.
 32. Его­ро­ва, О. Оста­ют­ся кни­ги, оста­ёт­ся вер­ность: [к 80-
  летию со дня рож­де­ния] / О. Его­ро­ва // Народ­ная газе­та. -
  — 19 чэрве­ня. — C. 4.
 33. Ефи­мо­ва, Г. Золо­тая пре­мия В. Быко­ва: [о награж­де­нии
  В. Быко­ва Меж­ду­нар. Золо­той пре­ми­ей Сан Вален­ти­но на
  при­е­ме в посоль­стве Ита­лии] / Г. Ефи­мо­ва // Народ­ная
  воля. — 1998. — 5 чэрве­ня. — С. 1.
 34. Жуко­віч, М. Бія­гра­фія Васі­ля Быка­ва / М. Жуко­віч //
  Род­нае сло­ва. — 2005. — № 1. — C. 48–50.
 35. Залос­ка, Ю. Дыя­ло­гі з Васілём Быка­вым: інт­эрв’ю, эсэ /
  Юрась Залос­ка. — Мінск: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1995. -
  95 с. + [8] с.: іл.
 36. Залос­ка, Ю. Праў­да як рэлi­гiя: гутар­кi з Васiлём Быка­вым
  / Юрась Залос­ка. — Мiнск: Меды­с­онт, 2010. — 190, [1] с.
 37. Золо­тус­ский, И. Знак беды. Три встре­чи с Васи­лём
  Быко­вым / И. Золо­тус­ский // Лите­ра­тур­ная газе­та. — 2004. -
  N 24. — C. 8.
 38. Імг­нен­ні жыц­ця; Васіль Быкаў. Фран­та­выя ста­рон­кі. -
  Мінск: Бела­рус­кі від­эа­ц­энтр, [2010]. — 1 элек­трон. апт.
  дыск (DVD-ROM).
 39. Кандра­таў, М. Жыц­цё­вы калі­дор Васі­ля Быка­ва /
  М. Кандра­таў // Мала­до­с­ць. — 2012. — № 6. — С. 117–119.
 40. Кар­дин, В. Конец изгна­ния / В. Кар­дин // Новое вре­мя. -
  — № 28. — C. 32–33.
 41. Кар­лю­кевіч, А. Мастацтву патр­эб­на праў­да…: [85 год з
  дня нара­дж­эн­ня] / А. Кар­лю­кевіч // Мала­до­с­ць. — 2009. -
  № 6.
 42. Кузь­мин, А.Т. Ночь. Ули­ца. Зво­нок …: [из вос­по­ми­на­ний
  быв­ше­го сек­ре­та­ря ЦК КПБ А.Т. Кузь­ми­на о встре­чах с
  бел. писа­те­лем В. Быко­вым в 70‑е г.] // Рэс­пуб­ліка. — 1999.
  — 31 снеж­ня. — С. 4.
 43. Лаза­рев, Л. Прав­да оста­нет­ся: [о Васи­ле Быко­ве] /
  Л. Лаза­рев // Зна­мя. — 2003. — № 12. — С. 113–124.
 44. Лаза­рев, Л. И. Василь Быков / Л.И. Лаза­рев. — Москва:
  Худо­же­ствен­ная лите­ра­ту­ра, 1979. — 173 с.
 45. Лазар­чык, Н.В. Лёс і твор­час­ць В. Быка­ва. Апо­вес­ць
  “Сот­нікаў” — твор пра веліч чала­ве­ча­га духу: план­кан­спект ў 11‑м кла­се / Н. В. Лазар­чык // Бела­рус­кая мова і літа­ра­ту­ра. Серыя “У дапа­мо­гу педа­го­гу”. — 2013. — № 7. — С. 37–43.
 46. Логі­на­ва, Т. Васіль Быкаў. “Неза­гой­ная рана” / Т. Логі­на­ва
  // Бела­рус­кая мова і літа­ра­ту­ра. — 2004. — N 5. — C. 35–41.
 47. Мак­сим­чик, И. Василь Быков. Исто­рия жиз­ни
  поме­сти­лась на пят­на­дца­ти квад­рат­ных мет­рах /
  И. Мак­сим­чик // Вечер­ний Грод­но. — 2009. — 17 чэрв. -
  С. 12.
 48. Мач­эль, А. Васіль Быкаў. Звест­кі пра жыц­це і твор­час­ць /
  А. Мач­эль // Род­нае сло­ва. — 2008. — № 6. — C. 39–41.
 49. Мури­на, С. Василь Быков все­гда моло­дой / Свет­ла­на
  Мури­на // Гро­дзен­ская праў­да. — 2014. — 18 чэрве­ня. — С. 8.
 50. Мури­на, С. Василь Быков: ―дове­ряй, но про­ве­ряй‖: [о
  встре­чах гродн. писа­те­ля Вик­то­ра Куца с Васи­лем
  Быко­вым. 60‑е гг. ХХ в.] / Свет­ла­на Мури­на //
  Гро­дзен­ская праў­да. — 2014. — 13 жніў­ня. — С. 8.
 51. Мури­на, С. Василь Быков: штри­хи к порт­ре­ту / Свет­ла­на
  Мури­на // Гро­дзен­ская праў­да. — 2014. — 16 крас. — С. 8.
 52. Мури­на, C. Неиз­вест­ные фак­ты био­гра­фии Васи­ля
  Быко­ва / Свет­ла­на Мури­на; фото // Гро­дзен­ская праў­да. -
  — 20 чэрве­ня. — С. 6, 7.
 53. Мяс­нікоў, А.Ф. Васіль Быкаў (1924–2003): талент муж­ны,
  непаўтор­ны / Ана­толь Мяс­нікоў // Сто асоб бела­рус­кай
  гісто­рыі: гіст. партр. / Ана­толь Мяс­нікоў. — 2‑е выд.,
  дапрац. — Мінск, 2009. — С. 305–308.
 54. Наш Быкаў: кнi­га ўспа­мi­наў / уклад. Г. Бураўкiн. — Мінск:
  Кнi­га, 2004. — 494 с.
 55. Несця­ро­віч, С. Бія­гра­фія і твор­час­ць Васі­ля Быка­ва (XI
  клас) / С. Несця­ро­віч // Род­нае сло­ва. — 2010. — № 8. — С. 81–83.
 56. Нехам­кин, С. “Я хочу толь­ко одно­го — остать­ся чест­ным”:
  [80 лет со дня рож­де­ния Васи­ля Быко­ва] / С. Нехам­кин //
  Изве­стия. — 2004. — 19 июня. — C. 5.
 57. Ники­ти­на, Т. Грод­нен­ский при­чал Васи­ля Быко­ва: [о
  жиз­ни бел. писа­те­ля в Грод­но] / Т. Ники­ти­на // Труд‑7. -
  — 8 фев­ра­ля. — C. 14–15.
 58. Нікі­фа­ро­віч, В. Рыцар сум­лень­ня і сва­бо­ды: [да 85-годдзя
  з дня нара­дж­эн­ня Васі­ля Быка­ва] / В. Нікі­фа­ро­віч //
  Дзе­яс­лоў. — 2009. — № 3 (40). — С. 258–265.
 59. Оча­ков­ская, Л. Не рас­счи­ты­вай на мило­сер­дие: [о
  бело­рус­ском писа­те­ле В. Быко­ве] / Л. Оча­ков­ская //
  Цен­траль­ная газе­та. — 1999. — 18 июня. — С. 3.
 60. Паци­ен­ко, Г. Свет­лый облик Васи­ля Вла­ди­ми­ро­ви­ча /
  Г. Паци­ен­ко // Нёман. — 2009. — № 1. — С. 126–133.
 61. Пра­коп­чык, Б. Пра Васі­ля Быка­ва і нас: Як ставім­ся да
  спад­чы­ны народ­на­га пісь­мен­ніка Бела­русі і было­га
  жыха­ра Грод­на? / Барыс Пра­коп­чык // Звяз­да. — 2014. -
  2 каст­рыч­ніка (№ 187). — С. 5.
 62. Раш­эт­ні­ка­ва, Н.Б. Васіль Улад­зі­міравіч Быкаў, 1924–2003
  / Н.Б. Раш­эт­ні­ка­ва // Бела­рус­кая літа­ра­ту­ра ХХ ста­годдзя
  (бія­гра­фіі, біб­лія­гра­фія, літа­ра­тур­ная кры­ты­ка): давед. для
  ст. шк. узрос­ту / [Д.Я. Буга­ёў і інш.]. — Мінск, 2008.-
  С. 203–219.
 63. Руб­лев­ская, Л. Власть над чело­ве­че­ской сове­стью: [к 80-
  летию В. Быко­ва] / Л. Руб­лев­ская // Наша нiва. — 2004. — 18
  июня. — C. 7.
 64. Руб­лев­ская, Л. “Усё мінае — гонар не мінае”: [Васи­лю
  Быко­ву- 85 ] / Л. Руб­лев­ская // Бела­русь сего­дня. — 2009. -
  19 июня. — C. 8.
 65. Ску­ра­то­вич, К. Клю­чи и отмыч­ки: [о В. Быко­ве] /
  К. Ску­ра­то­вич // Бело­рус­кий рынок. — 2003. — 30 июня. -
  6 июля. — C. 5.
 66. Сулья­нов, А. Василь Быков. Ком­бат. Писа­тель. Друг /
  А. Сулья­нов // Нёман. — 2008. — № 2. — C. 110–132; № 3 -
  С. 137–159.
 67. Тарас, В. Быкаў у Пра­зе / В. Тарас // Наша ніва. — 2004. -
  18 чэрве­ня. — C. 6.
 68. Тычи­на, М. Поеди­нок: Василь Быков и вре­мя: [к 75-
  летию бел. нар. писа­те­ля] / М. Тычи­на // Все­мир­ная
  лите­ра­ту­ра. — 1999. — N 7. — C. 129 — 138.
 69. Тыч­ко, Г.К. Усё выра­шае сум­ленне: выбар у жыц­ці і
  про­зе Васі­ля Быка­ва / Г.К. Тыч­ко // Род­нае сло­ва. — 2014. -
  № 6. — С. 4–7.
 70. Цімо­шык, А. Жывыя: сло­вы, з якіх пачы­наў­ся пісь­мен­нік
  Васіль Быкаў / Л. Цімо­шык // Звяз­да. — 2013. — 9 люта­га
  (№ 26). — С. 6.
 71. Чар­ня­кевіч, Ц. В. Васіль Быкаў. Адзі­но­та і сва­бо­да /
  Ціхан Чар­ня­кевіч // Мала­до­с­ць. — 2013. — № 6. — С. 122–125.
 72. Шапран, С. “Адзі­ны шанц”: [ста­рон­кі кні­гі “Васіль Быкаў.
  Гісто­рыя жыць­ця ў даку­мен­тах, пуб­ліка­цы­ях, ўспа­мі­нах,
  лістах”] / С. Шапран // Дзе­яс­лоў. — 2008. — № 6 (37). -
  С. 264–292.
 73. Шапран, С. “Апе­ра­цыя “Круг­лян­скі мост”: [ста­рон­кі кні­гі
  “Васіль Быкаў. Гісто­рыя жыц­ця ў даку­мен­тах,
  пуб­ліка­цы­ях, успа­мі­нах, лістах”] / С. Шапран // Дзе­яс­лоў. -
  — № 3. — C. 254–270.
 74. Шапран, С. Василь Быков всю жизнь скры­вал, что
  выду­мал «Аль­пий­скую бал­ла­ду» / С. Шапран //
  Ком­со­моль­ская прав­да в Бело­рус­сии. — 2008. — 19–25 июня.
  — С. 11.
 75. Шапран, С. Васіль Быкаў: гісто­рыя жыц­ця ў даку­мен­тах,
  пуб­ліка­цы­ях, успа­мі­нах, лістах: у 2‑х ч. / Сяр­гей Шапран. -
  Мінск, 2009. — Ч. 1. — 2009. — 731 с.
 76. Шапран, С. Васіль Быкаў: гісто­рыя жыц­ця ў даку­мен­тах,
  пуб­ліка­цы­ях, успа­мі­нах, лістах: у 2‑х ч. / Сяр­гей Шапран. -
  Мінск, 2009. — Ч. 2. — 2009. — 770 с.
 77. Шапран, С.У. Васіль Быкаў і выяў­лен­чае мастацтва: ад
  маста­коў Грод­на да Мар­ка Шага­ла / С.У. Шапран //
  Род­нае сло­ва. — 2014. — № 6. — С. 37–40.
 78. Шапран, С. Василь Быков. Исто­рия жиз­ни…: пер­вое
  фрон­то­вое пись­мо писа­те­ля нашли слу­чай­но /
  Сер­гей Шапран; бесе­до­ва­ла Юлия Тель­тев­ская; фото //
  Аргу­мен­ты и фак­ты. — 2013. — 26 июня (№ 26). — С. 39.
 79. Шапран, С. Васіль Быкаў: “Я хацеў ста­ць маста­ком”:
  [малюн­кі Васі­ля Быка­ва] / С. Шапран // Род­нае сло­ва. -
  — № 6. — С. 80 — 84.
 80. Шапран, С. “Ваша праў­да не адпа­вя­дае наша­му
  разу­мень­ню гісто­рыі”: [ста­рон­кі кні­гі “Васіль Быкаў.
  Гісто­рыя жыць­ця ў даку­мен­тах, пуб­ліка­цы­ях, успа­мі­нах,
  лістах”] / Сяр­гей Шапран // Дзе­яс­лоў. — 2008. — № 5 (36). -
  С. 264–288.
 81. Шапран, С. “Мэта і срод­кі”: [ста­рон­кі кні­гі пра В. Быка­ва] / С. Шапран // Дзе­яс­лоў. — 2007. — № 3. — C. 262–273.
 82. Шапран, С. Послед­ние дни Васи­ля Быко­ва / С. Шапран //
  Ком­со­моль­ская прав­да. — 2004. — 18 июня. — C. 20–21.
 83. Шапран, С. “Сот­ні­ка­ву” ён застаў­ся больш вер­ным, чым
  Твар­доўс­ка­му: [ста­рон­кі кні­гі “Васіль Быкаў. Гісто­рыя
  жыць­ця ў даку­мен­тах, пуб­ліка­цы­ях, успа­мі­нах, лістах”] /
  Сяр­гей Шапран // Дзе­яс­лоў. — 2007. — № 6. — С. 220–240.
 84. Шапран, С. “Тое, што хачу, я ўсё роў­на ска­жу”: [ста­рон­кі
  кні­гі “Васіль Быкаў. Гісто­рыя жыць­ця ў даку­мен­тах,
  пуб­ліка­цы­ях, успа­мі­нах, лістах”] / Сяр­гей Шапран //
  Дзе­яс­лоў. — 2006. — № 6. — С. 214–231.
 85. Шев­че­нок, М. “У жыц­ці жыц­ця мне мала, мала…”: [о бел.
  писа­те­ле Васи­ле Быко­ве. / Мария Шев­че­нок; фото //
  Цели­тель (Грод­но). — 2012. — № 6. — С. 2, 3.

Нябёс васіль­ко­вая сінь – Быкаў Васіль біб­лія­гра­фіч­ны пака­заль­нік з наго­ды 95-годдзя пісь­мен­ніка

© Постав­ская цен­траль­ная рай­он­ная биб­лио­те­ка

Быкаў

(пагляд­зе­ць, спам­па­ва­ць)

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

Метки: . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий