Мікалай Чаргінец — да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка

Дзяржаўная ўстанова культуры «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка. Па дарозе лёсу Мікалая Чаргінца: бібліяграфічны паказальнік да 80-годдзя з дня нараджэння пісьменніка.

Пас­та­вы, 2017

Уры­ўкі бія­гра­фіі

Міка­лай Чар­гі­нец  нарад­зіў­ся 17.10.1937 г. у горад­зе Мен­ску ў сям’і рабо­ча­га.

Скон­чыў Выш­эй­шую шко­лу трэне­раў Бела­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га інсты­ту­та фізіч­най куль­ту­ры (1963). Быў сяб­рам фут­боль­най каман­ды май­строў «Спар­так» (Менск), нека­то­рых іншых каманд краі­ны. Пра­ца­ваў інструк­та­рам фізіч­най куль­ту­ры на Мен­скім пры­бо­ра­бу­даўнічым завод­зе. У 1964 г. накіра­ва­ны на рабо­ту ў орга­ны мілі­цыі — у кры­мі­наль­ны вышук. У 1967 г. скон­чыў юры­дыч­ны факульт­эт Бела­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ўнівер­сіт­эта. З 1969 г. — намес­нік началь­ніка Пер­ша­май­ска­га, з 1973 г. — началь­нік Ленін­ска­га раён­на­га аддзе­ла ўнут­ра­ных спраў Мен­ска. З 1975 г. — намес­нік началь­ніка ўпраў­лен­ня ўнут­ра­ных спраў Мен­ска­га гар­вы­кан­ка­ма, з 1981 г. — началь­нік Упраў­лен­ня кры­мі­наль­на­га вышу­ку Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў БССР. У 1984–1987 гг. быў у Афганістане, удзель­ні­чаў у баявых апе­ра­цы­ях, быў пара­не­ны. З 1987 г. — началь­нік Бела­рус­ка­га ўпраў­лен­ня ўнут­ра­ных спраў на транс­пар­це МУС БССР. Гене­рал-маёр мілі­цыі. Канды­дат юры­дыч­ных навук. Сяб­ра СП СССР з 1978 г.

Заслу­жа­ны работ­нік Мініст­эр­ства ўнут­ра­ных спраў СССР (1977).

Узна­га­род­жа­ны орд­энам Чырво­на­га Сця­га, дву­ма орд­эна­мі Чырво­най Зор­кі, выш­эй­шым афган­скім орд­энам Чырво­ны Сцяг, савец­кі­мі і афган­скі­мі меда­ля­мі.

У 1963 г. пачаў высту­па­ць у дру­ку як жур­наліст. Піша на расей­с­кай мове. Выдаў кні­гі про­зы «Чет­вер­тый след» (1973), «Тре­вож­ная служ­ба» (1975), «След­ствие про­дол­жа­ет­ся» (1977), «Финал Кра­ба» (1979), «При­каз № 1» (1985), «Служ­ба — дни и ночи» (1981), «След­ствие про­дол­жа­ет­ся. Финал Кра­ба» (1986), рама­ны «Вам — зада­ние» (1982), «За секун­ду до выстре­ла» (1983), «Тай­на Чер­ных Гор» (1987), «Сыно­вья» (1989). Лаўр­эат Літа­ра­тур­най прэміі імя А.Фадзеева (1990) за раман «Сыно­вья».

Выдан­ні тво­раў

 1. Чер­ги­нец, Н.И. Чет­вер­тый след / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн..: Бела­русь, 1973. – 142 с.
 2. Чер­ги­нец, Н.И. Тре­вож­ная служ­ба. Запис­ки сотруд­ни­ка мили­ции / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн..: Бела­русь, 1975. – 223 с.
 3. Чер­ги­нец, Н.И. След­ствие про­дол­жа­ет­ся / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн..: Бела­русь, 1977. – 190 с.
 4. Чер­ги­нец, Н.И. Финал кра­ба / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн..: Бела­русь, 1979. – 208 с.
 5. Чер­ги­нец, Н.И. Служ­ба – дни и ночи / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1981. – 447 с.
 6. Чер­ги­нец, Н.И. Вам зада­ние / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1982. – 447 с.
 7. Чер­ги­нец, Н.И. За секун­ду до выстре­ла / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1983. – 415 с.
 8. Чер­ги­нец, Н.И. При­каз № 1 / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1985. – 271 с.
 9. Чер­ги­нец, Н.И. Уго­лов­но­го розыс­ка воин / Н.И. Чер­ги­нец. – Виль­нюс: «Мин­тис», 1985. – 271 с.
 10. Чер­ги­нец, Н.И. Тай­на чер­ных гор / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1987. – 247 с.
 11. Чер­ги­нец, Н.И. Сыно­вья / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1989. – 430 с.
 12. Чар­ги­нец, М. Загад №1 / М. Чар­гі­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1990. – 391 с.
 13. Чар­гі­нец, М. Тай­нік у ціхім завул­ку / М. Чар­гі­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 1992. – 394 с.
 14. Чер­ги­нец, Н.И. Ило­ты безу­мия / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Мога‑Н», 1995. – 510 с.
 15. Чер­ги­нец, Н.И. Крем­лев­ский коло­дец / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 1998. – 541 с.
 16. Чер­ги­нец, Н.И. Кил­лер / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 1999. – 476 с.
 17. Чер­ги­нец, Н.И. Убить вождя / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 1999. – 460 с.
 18. Чер­ги­нец, Н.И. Сва­дьбы не будет; Одна­жды в мар­те; По божьей воле; След­ствие про­дол­жа­ет­ся / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2000. – 397 с.
 19. Чер­ги­нец, Н.И. Смер­тель­ный квад­рат / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2000. – 398 с.
 20. Чер­ги­нец, Н.И. Финал кра­ба. Послед­ний при­езд. Тай­ны чер­ных гор / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2000. – 413 с.
 21. Чер­ги­нец, Н.И. Чер­ный пес / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2000. – 349 с.
 22. Чер­ги­нец, Н.И. Рус­ская кра­са­ви­ца / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2001. – 349 с.
 23. Чер­ги­нец, Н.И. Тай­на оваль­но­го каби­не­та / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2001. – 462 с.
 24. Чер­ги­нец, Н.И. Побег / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2002. – 383 с.
 25. Чер­ги­нец, Н.И. Смерт­ник / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2002. – 319 с.
 26. Чер­ги­нец, Н.И. Упре­жда­ю­щий удар / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2002. – 319 с.
 27. Чер­ги­нец, Н.И. Послед­ний герой / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2003. – 320 с.
 28. Чер­ги­нец, Н.И. Смерть за смерть / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2003. – 255 с.
 29. Чер­ги­нец, Н.И. Рус­ское брат­ство / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2004. – 416 с.
 30. Чер­ги­нец, Н.И. Сме­тель­ный квад­рат / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2004. – 400 с.
 31. Чер­ги­нец, Н.И. Тре­тья звез­да / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2005. – 432 с.
 32. Чер­ги­нец, Н.И. Выстрел в про­шлое / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: Бело­рус­ский дом печа­ти, 2006. – 352 с.
 33. Чер­ги­нец, Н.И. Май­ор Вет­ров / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: ООО «Хар­вест», 2007. – 479 с.
 34. Чер­ги­нец, Н.И. Опе­ра­ция «Кровь» / Н. Чер­ги­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 2013. – 325 с.

Галі­но­вая літа­ра­ту­ра

 1. Пис­ка­рев, В.Л. Про­фи­лак­ти­ка пра­во­на­ру­ше­ний / В.Л. Пис­ка­рев, А.Н. Бело­ус, Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: Бела­русь, 1978. – 175 с.
 2. Чер­ги­нец, Н.И. Адми­ни­стра­тив­но-пра­во­вые про­бле­мы борь­бы про­тив пьян­ства и алко­го­лиз­ма / Н.И. Чер­ги­нец. – Мн.: Бела­русь, 1977. – 23 с.

Аб ім

 1. Чер­ги­нец, Н. Лич­ность, вре­мя, судь­ба: пове­сти жиз­ни, вос­по­ми­на­ния, интер­вью / Н. Чер­ги­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 2007. – 431 с.
 2. Чер­ги­нец, Н. Ино­го не дано: пове­сти жиз­ни, вос­по­ми­на­ния, интер­вью / Н. Чер­ги­нец. – Мн.: Мастац­кая літа­ра­ту­ра, 2012. – 439 с.

Па даро­зе лёсу Міка­лая Чар­гін­ца: біб­лія­гра­фіч­ны пака­заль­нік да 80-годдзя з дня нара­дж­эн­ня пісь­мен­ніка

_М.Чаргінец

(пагляд­зе­ць, спам­па­ва­ць)

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

3,004 про­смот­ров все­го, 2 про­смот­ров сего­дня

Метки: , . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий