Спадчына наша – роднае слова!

Спадчына наша – роднае слова!
Віртуальная мовазнаўчая віктарына.

Прайсці віктарыну!

1. “Род­ная мова, цудоў­ная мова!
Ты нашых думак уток і асно­ва!
Мат­чын дару­нак ад самай калы­скі,
ты сама­цве­таў яскра­вая ніз­ка”. Хто аўтар гэтых рад­коў?

Писатели Поставы
2. “Хто забыў сваіх прод­каў — сябе губ­ляе, хто забыў сваю …. — усё згубіў”.
Так Улад­зі­мір Карат­кевіч выка­за­ў­ся пра сваю …

 Владимир Караткевич
3. У якім горад­зе ўста­ля­ва­ны пом­нік літа­ры “Ў”?

Помнік літары Ў

4. Як па-бела­рус­ку буд­зе гуча­ць сло­ва “рес­ни­ца”?

Вейка
5. Якія дзяр­жаў­ныя мовы былі ў Бела­русі на пачат­ку 20‑х гадоў ХХ ста­годдзя?

Мова 20 гадоў
6. Што такое “неруш”?

неруш
7. Хто ства­рыў ста­ра­сла­вян­скую азбу­ку?

Кірыла і Мяфодзій
8. Рас­тлу­ма­ч­це фра­зе­а­ла­гізм “Аж у роце чор­на”.

Аж у роте чорна
9. Яе мож­на рас­ка­за­ць, а яшчэ гэта від ткані­ны з пры­гла­д­жа­ным вор­сам.

Байка
10. Коль­кі літар у бела­рус­кім алфаві­це?

Колькі літар у беларускім алфавіце
Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.