Віртуальная віктарына “Сузор’е паэтаў Пастаўшчыны”

Прайсці тест!

Каму належаць гэтыя радкі:

1. А коль­кі б дзе ні вандра­ваў,
хоць добра ўсю­ды і пры­го­жа,-
мяне цяг­ну­ла да Пас­таў,
хаце­ла­ся пабы­ць да Доў­жа.
хацелася пабыць да Доўжа
2. Горад мой!
    Горад мой!
    Горад над Мяд­зел­кай-ракой.
    Ціха жыве,
    Лёг­ка плы­ве
   У двац­ца­ць пер­шы век!
Горад над Мядзелкай-ракой
3. Паве­ся­ле­ла даль –
    Зноў у нас фесты­валь.
    Пахне язмін…
    Слаў­ных хвілін
    Мы дача­калі­ся.
Зноў у нас фестываль
4. Пры­язд­жай­це да нас у Пас­та­вы,
    Бор зялё­ны і зле­ва і спра­ва.
    І з сяброў­каю вер­най цалу­ец­ца стаў,
    Пры­язд­жай­це да нас у Пас­та­вы,
    Хто калісь­ці ў нас быў, хто яшчэ не бываў.
поставы
5. Раду­га-вясёл­ка над зям­лёй,
    Над ста­рон­кай любаю маёй,
    На мяжы Расіі з Бела­рус­сю.
    Род­ны край! Гляд­жу – не нагляд­жу­ся.
Радуга-вясёлка над зямлёй
6. Табе ў даро­гу – дождж на ўда­чу,
    А мне ў аста­чу – мок­ры свет,
    Усмеш­кай воб­ла­ка аддзя­чу
    За выбаў­ленне з дроб­ных бед.
Табе ў дарогу – дождж на ўдачу
7. Маў­чу, цябе не клі­чу болей.
    Твай­го жыц­ця ста­рон­ку лёс закрыў.
    Хоць сэр­ца і сціс­кае ўночы болем.
    Цябе я бачу скрозь жур­бы матыў.
Хоць сэрца і сціскае ўночы болем
8. О, Бела­русь, мая шып­шы­на,
    Зялё­ны ліст, чырво­ны цвет!
    У вет­ры дзікім не загі­неш,
    чар­но­бы­лем не зарас­цеш…
О, Беларусь, мая шыпшына
9. Ой ты, мова бела­рус­кая,
    Без цябе сця­жын­ка вуз­кая
    Да дзя­доў маіх,
    Да прад­зе­даў,
    Да ўся­го, што імі дад­зе­на.
Ой ты, мова беларуская
10. Мы – бела­ру­сы!
    Запом­ні­це гэтыя сло­вы!
    Мы не зра­чом­ся
    Ні прод­каў, ні песень, ні мовы
Мы – беларусы
Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий