Уладзімір Дубоўка. Фотаальбомы

 

1.Сям’я Дубоўкі ў Мяд­зелі 1913 г. Фраг­мент фота­здым­ка. З фон­даў ЦНБ НАН Бела­русі

2.Мемарыяльная дошка на будын­ку СШ № 1 імя У. Дубоўкі г. Мяд­зе­ля.

3.Пасведчанне дыр­эк­цыі Нова–Вілейскай настаўніц­кай семі­на­рыі, выдад­зе­нае У. Дубоўку аб тым, што ён з’яўляеццы бежан­цам з Вілен­скай губер­ніі. 1916. З фон­даў ЦНБ НАН Бела­русі.

 

Мас­ква 1918 года

Літа­ра­тур­нае аб’яднанне “Узвы­ш­ша”.

У 1–м рад­зе зле­ва напра­ва: Язэп Пуш­ча, Адам Бабар­эка, Улад­зі­мір Дубоўка, Кузь­ма Чор­ны,  Кандрат Кра­пі­ва У 2–м рад­зе: Мак­сім Лужанін, Сяр­гей Дарож­ны, Антон Ада­мо­віч, Тодар Кля­штор­ны, Змітрок Бяду­ля, Улад­зі­мір Жыл­ка, Васіль Шаша­левіч, Пят­ро Глеб­ка

Мінск, 1928 г. З фон­даў БДАМЛМ.

Рэд­ка­ле­гія часо­пі­са “Узвы­ш­ша”. Сяд­зя­ць (зле­ва напра­ва): Кузь­ма Чор­ны, Улад­зі­мір Дубоўка, Кандрат Кра­пі­ва. Ста­я­ць: Адам Бабар­эка, Іосіф Пуш­ча.

 Мінск, 1927 г. З фон­даў БДАМЛМ.

У. Дубоўка 1925 –1926 год.

Улад­зі­мір Дубоўка і Васіль Віт­ка на IV з’ездзе пісь­мен­нікаў.

Мінск, 12–14 люта­га 1959 г. З фон­даў ЦНБ НАН Бела­русі.

   Дубоўка з жон­кай у дзень свай­го 70–годдзя. На пад­мас­коў­най дачы ў Жукоў­цы 1970 г.

З фон­даў БДАМЛМ.

Мема­ры­яль­ная дошка ў гонар пісь­мен­ніка на фасад­зе будын­ка  Пас­таўс­кай дзі­ця­чай біб­ліят­экі імя У. Дубоўкі ў Пас­та­вах.

Біб­ліят­эч­нае шоу “А коль­кі б дзе ні вандра­ваў…”

Раён­ны кон­курс чыталь­нікаў.

Адкрыц­цё памят­на­га зна­ка ў гонар У. Дубоўкі. На шашы Полацк – Віль­нюс, насу­пра­ць вёскі Ага­род­нікі (малая рад­зі­ма паэта).

Вела­па­да­рож­жа “Па мяс­ці­нах Дубоўкі”.

Від­эа­та­ла­ка “Дзівос­ныя пры­го­ды”

Літа­ра­тур­ны ўрок “Пад сузор’ем Улад­зі­мі­ра Дубоўкі”.

Літаратурна–музычны спек­такль “Сэр­цам адда­ны род­ный зям­лі”.

Квэст–гульня “Квет­ка шчас­ця” па каз­ках У. Дубоўкі.

 

 

 

 

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

1,771 про­смот­ров все­го, 1 про­смот­ров сего­дня

Метки: , , . Закладка Постоянная ссылка.

Комментарии запрещены.