Эдзi Агняцвeт — Ёсць чалавек, ёсць свет і дабрыня

Дзяржаўная ўстанова культуры «Пастаўская цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма» Пастаўская цэнтральная раённая бібліятэка — Ёсць чалавек, ёсць свет і дабрыня — бібліяграфічны паказальнік да 105-годдзя з дня нараджэння Э. Агняцвет

Паставы, 2018

Эдзi Агня­цвeт (caпpaўд­нae iмя Эдзi Сямёнaўнa Кaгaн), нapaд­зiлacя 11 кacтpыч­нiкa 1913 г. y гopaд­зe Мiнcкy ў cям’i cлy­жaчыx. Пac­ля зaкaн­ч­эн­ня cямi­гoд­кi пpa­цaвaлa нa мiнcкiм зaвoд­зe «Кaмyнap» (1930), гoд пpaвyчы­лacя ў мiнcкaй бyдaўнiчaй пpaфт­эxш­кoлe. Скoн­чы­лa кpы­ты­кa-твopчae aддзя­лeн­нe лiтapaтypнa­гa фaкyльт­этa Мiнcкa­гa выш­эй­шa­гa пeдa­гa­гiч­нa­гa iнcты­тyтa (1934). Зaвoч­нa вyчы­лacя нa пeдa­гa­гiч­ным aддзя­лeн­нi лiтapaтypнa­гa фaкyльт­этa пeдiнcты­тyтa (1934–1936), пpa­цaвaлa pэдaк­тapaм Бeлapycкa­гa paдыё (1934–1938), кaнcyль­тaн­тaм y кaбiнe­цe мaлaдo­гa aўтapa СП БССР (1939), y aддзeлe пaэзii чaco­пica «Пoлы­мя pэвaлю­цыi» (1940–1941). У чac Вялiкaй Айчын­нaй вaй­ны жылa вa Узбeкicтaнe. У 1945–1946 гг. пpa­цaвaлa ў Дзяp­жaў­ным выдaвeц­твe БССР. Сябpa Сaюзa пicь­мeн­нiкaў СССР з 1937 г.

Узнa­гapoд­жaнa opд­энaм «Знaк Пaшa­ны» i мeдa­ля­мi.

Пep­шыя вep­шы нaдpyкaвaлa ў 1929 г. Пiшa пepaвaж­нa для дзя­цeй. Выдaлa збopнiкi пaэзii «Мaё пaкaлeн­нe» (1935), «Вep­шы» (1938), «Вяcнoвaй paнi­цaй» (1941), «Кpaй мoй poд­ны» (1945), «Дapo­гa ў бyдyчы­ню» (1949), «Бeлapycкaя paбiнa» (1959), «Лipы­кa» (1965), «Кpyг­лы гoд: Выбpaнae» (1966), «Жaдaн­нe» (1971), «Спaд­зявaн­нe кaлы­xaнaк» (1983), «Зaкaxa­ным» (1986), пaэмy «Нa бepaзe Вoл­гi» (1940). Вый­шлi кнi­гi пaэзii для дзя­цeй «Вaciль­кi» (1947), «Ля пiянepcкa­гa кacтpa» (1952), «Твae тaвapы­шы» (1957), «Гoc­ць з дaлёкaй зям­лi» (1958), «Нeз­вы­чaй­ныя кaнiкy­лы» (1962), «Пep­шы лicт» (1966), «Пaдapoж­нiк» (1969), «Пiянepcкaя гaмa» (1970), «Кpaiнa мaлeнcтвa» (1975), «Мы cyp’ёзныя, мы вяcё­лыя» (1976), «Дoк­тap Смex» (1977), «Ад зяp­нят­кa дa вяcёл­кi» (1981), «Хтo пaчы­нae дзeнь?» (1982), «Нa двapы aлiм­пiядa» (1984), «Бyдy нacтaўнiкaм» (1990), пaэмы «Пec­ня пpa пiянepcкi cцяг» (1949), «Мы бyд­зeм cябpaвa­ць» (1955, дaпpa­цaвaнae выдaн­нe ў 1979), кнi­гa для чытaн­ня ў 4 клace «Рoд­нae cлoвa» (з Я. Івa­шy­цiч, 1989). У 1976 г. вый­шлi Выбpa­ныя твopы ў 2 тaмax.    Аўтap лiбp­этa oпep для дзя­цeй «Джaнaт» (1962, cтaвiлacя ў 1944, 1947, 1974), «Мapын­кa» (ypы­ўкi ў 1958, пacтaўлeнa ў 1956).

АСНОЎНЫЯ ВЫДАННІ

 1. Агня­цвет, Э. Выбра­ныя тво­ры: у 2‑х т. / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Маст. літ., 1976. — 2 т.
 2. Агня­цвет, Э. Ды не спі­ць дазор­ны / Агня­цвет // Полы­мя рэва­лю­цыі. — 1933. — №10. — С. 23–24.
 3. Агня­цвет, Э. Маё пака­ленне: вер­шы / Эдзі Агня­цвет. — Менск: Дзярж­выд Бела­русі, 1935. — 100 с.
 4. Агня­цвет, Э. Феликс Дзяр­жын­ски (паэ­ма) / Эдзі Агня­цвет // Полы­мя рэва­лю­цыі. — 1937. — № 11. — С. 121–135.
 5. Агня­цвет, Э. Вер­шы / Эдзі Агня­цвет. — Менск: Дзярж­выд БССР, 1938. — 71 с.
 6. Чырво­на­сцяж­ны кам­са­мол (паэ­ма) / Э. Агня­цвет [і інш.] // Кам­са­мол на грані­цы. — Менск, 1939. — С. 5–12.
 7. Агня­цвет, Э. На бера­зе Вол­гі: [для дашк. і мал. узрос­ту] / Эдзі Агня­цвет. — Мінск : Дзярж­выд БССР, 1940. — 28 с.
 8. Агня­цвет, Э. За рад­зі­му / Э. Агня­цвет // Сла­ва Арміі Чырво­най. —Мінск, 1941. — С.20–21.
 9. Мазаль­коў, Я. С. За шчас­це Бела­русі: вер­шы і апа­вя­дан­ні / склад. Е. Мазаль­коў ; пад рэд. Я. Кола­са. — Москва, Ленин­град: Дет­гиз, 1945. — 198 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 185–187.
 10. Агня­цвет, Э. Край мой род­ны: вер­шы / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1945. — 62 с.
 11. Агня­цвет, Э.[Вершы] / Эдзі Агня­цвет // Полы­мя рэва­лю­цыі. — 1946. —№ 6. — С. 60–63.
 12. Агня­цвет, Э. Васіль­кі: вер­шы для дзя­цей / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Дзярж­выд, 1947. — 47 с.
 13. Эст­ра­да: зб. тво­раў бела­рус. літ. для гурт­коў маст. самад­зей­на­сці / склад. В. Нямі­ра. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1947. — 267 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 69–70, 153–154.
 14. Агня­цвет, Э. Даро­га ў будучы­ню: вер­шы / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1949. — 104 с.
 15. Бела­рус­кая савец­кая паэзія / [пад рэд. Я. Кола­са і інш.]. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1949. — 509, [1] с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 408–414.
 16. Агня­цвет, Э. Ля пія­нер­ска­га каст­ра: [вер­шы для дзя­цей] / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1952. — 67 с.
 17. Ад шчы­ра­га сэр­ца. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1952. — 325 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 112–118.
 18. Бан­да­ры­на, З. Школь­ная эст­ра­да: дэк­ла­ма­тар для дзі­ця­чай самад­зей­на­сці / [склад. З. Бан­да­ры­на]. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1952. — 144 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 85–88, 97–99, 136–137.
 19. Агня­цвет, Э. Мой сяб­ра: [для дашк. і мал. узрос­ту] / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1954. — 14 с.
 20. Сяст­ры Украіне / [рэд. В. Бур­но­саў]. — Мінск Дзярж­выд БССР, 1954. — 159 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 30–36.
 21. Агня­цвет, Э. Буд­зем сябра­ва­ць: [вер­шы: для сяр­эд. узрос­ту] / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1955. — 56 с.
 22. Агня­цвет, Э. Гос­ць з далё­кай зям­лі / Эдзі Агня­цвет // Полы­мя рэва­лю­цыі. — 1957. — № 4. — С. 90–92.
 23. Агня­цвет, Э. Твае тава­ры­шы: [вер­шы: для сяр­эд. узрос­ту] / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1957. — 64 с.
 24. Агня­цвет, Э. Бела­рус­кая рабі­на: вер­шы і паэ­ма / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1959. — 127 с.
 25. Анта­ло­гія бела­рус­кай паэзіі: у 3‑х т. / рэд­кал.: П. Броўка [і інш.]; уклад. А. Вялю­гін. — Мінск: Дзярж­выд, 1961. — Т. 3. — 662 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 133- 142.
 26. Агня­цвет, Э. Незвы­чай­ныя каніку­лы: вер­шы і паэ­ма: [для мал. узрос­ту] / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Дзярж­выд БССР, 1962. — 88 с.
 27. Агня­цвет, Э. Ліры­ка / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Бела­русь, 1965. — 119 с.
 28. Агня­цвет, Э. Круг­лы год: выбра­нае / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Бела­русь, 1966. — 215 с.
 29. Агня­цвет, Э. Літа­ра­ту­ра для дзя­цей і юнацтва: [на пра­вах рука­пі­су] / Эдзі Агня­цвет. — Мінск : [б. в.], 1966. — 25 с.
 30. Агня­цвет, Э. Пер­шы ліст: [для мал. узрос­ту] / Эдзі Агня­цвет. — Мінск : Бела­русь, 1966. — 40 с.
 31. Арля­ня­там: анта­ло­гія бела­рус. сав. дзі­цяч. літ.: у 2‑х т. / уклад. А. Воль­скі; рэд­кал.: Э. Агня­цвет [і інш.]. — Мінск: Бела­русь, 1967. — Т. 1. — 487 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 180–197.
 32. Агня­цвет, Э. Жаданне: ліры­ка / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Бела­русь, 1971. — 111 с.
 33. Агня­цвет, Э. Род­нае сло­ва: кн. для чыт. у 3 кла­се / Э. Агня­цвет, Я Іва­шу­ціч, А.Шышонак. — 2‑е выд. — Мінск: Нар. асве­та, 1972. — 303 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 45, 231–232, 255, 259.
 34. Зор­ка Вене­ра: ліры­ка кахан­ня / уклад. М. Аўрамчы­ка. — Мінск: Маст. літ., 1972. — 297 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 112–113.
 35. Асноў­ныя тво­ры Эдзі Агня­цвет Агня­цвет, Э. Краі­на мален­ства: вер­шы і паэмы / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Нар. асве­та, 1975. — 96 с.
 36. Люб­лю буд­зен­ны дзень: вер­шы бела­рус. паэтаў / уклад. У. Васілевіч. — Мінск: Маст. літ., 1976. — 287 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 87–92.
 37. Дзень доб­ры, мама!: сло­вы адда­на­сці і любо­ві : зб. вер­шаў бела­рус. сав. паэтаў: для сяр­эд. і ст. шк. узрос­ту / уклад. У. Васілевіч. — Мінск: Маст. літ., 1977. — 190 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 81–83.
 38. Агня­цвет, Э. Буд­зем сябра­ва­ць: паэ­ма [для сяр­эд. шк. узрос­ту] / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Маст. літ., 1979. — 46 с.
 39. Агня­цвет, Э. Паэт­э­се Зуль­фіі / Эдзі Агня­цвет // На сця­гу і ў сэр­цы: вер­шы бела­рус­кіх савец­кіх паэтаў / уклад.: Я. Яніш­чыц, М. Ярош. — Мінск, 1982. — С. 140–141.
 40. Нам заста­ла­ся спад­чы­на: зб. вер­шаў, пры­свеч. Янку Купа­лу і Яку­бу Кола­су / склад.: М. М. Бар­сток, К.І. Краў­цо­ва. — Мінск: Нар. асве­та, 1982. — 190 с. — Эдзі Агня­цвет на с. 20–21.
 41. Агня­цвет, Э. Спад­зя­ванне калы­ха­нак: ліры­ка / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Маст. літ., 1983. — 62 с.
 42. Вяс­нян­ка: вер­шы, апа­вя­дан­ні, каз­кі бела­рус­кіх пісь­мен­нікаў / уклад.: У. Ліп­скі; рэд­кал.: Э. Агня­цвет [і інш.] — Мінск: Юнацтва, 1983. — 655 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 105–109.
 43. Агня­цвет, Э. Які ты буд­зешь, двац­ца­ць пер­шы век? / Эдзі Агня­цвет // Воляй азо­рыц­ца свет: вер­шы бела­рус­кіх паэтаў / уклад.: С. Папар. — Мінск, 1985. — С. 27–28.
 44. Пар­ты­за­ны, пар­ты­за­ны…: зб. паэзіі / склад. Ю.М. Свір­ка. — Мінск: Маст. літ., 1985. — 494 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 82–85.
 45. Агня­цвет, Э. Зака­ха­ным: вер­шы / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Маст. літ., 1986. —222 с.
 46. Вясе­лы пера­пы­нак: саты­ра і гумар, усмеш­кі і жар­ты: [для мал. шк. узрос­ту] / уклад. М. Чар­няўскі. — Мінск: Юнацтва, 1986. — 95 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 6–7.
 47. Дзень міру: вер­шы бела­рус­кіх паэтаў / уклад. В. Іпа­та­вай. — Мінск: Юнацтва, 1986. — 207 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 50–52.
 48. Мы і яны : зб. паэзіі / уклад. А. Мар­ці­но­ві­ча. — Мінск: Маст. літ., 1986. — 239 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 57–59.
 49. Пес­ні зма­ган­ня, 1941–1945: вер­шы бела­рус. паэтаў / [уклад. В.Л. Бечы­ка]. — Мінск: Маст. літ., 1986. — 447 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 176–180.
 50. Гары, агонь Каст­рыч­ніка: вер­шы / [уклад. Я. Хва­лей]. — Мінск: Маст. літ., 1987. — 183 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 15–16.
 51. Анта­ло­гія бела­рус­кай паэзіі: у 3 т. / рэд­кал. : Р. Бара­дулін, Н. Гілевіч [ і інш]. — Мінск: Маст. літ., 1993. — Т. 2. — 622, [2] с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 434–437.
 52. Агня­цвет, Э. І сму­так, і свят­ло: новыя вер­шы / Эдзі Агня­цвет. — Мінск: Маст. літ., 1996. —78, [1] с.
 53. Адга­ло­сак душы: зб. вер­шаў для дзя­цей / уклад. І.А. Гім­пель. — Мінск: Бела­рус. наву­ка, 1997. — 334 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 6–18.
 54. Вясе­лы кош: вер­шы і каз­кі: [для дзя­цей мал. шк. узрос­ту] / [уклад.: А.В.Вольскi, І. А. Гім­пель]. — Мінск: Юнацтва, 2000. —302, [1] с. —Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 6–15.
 55. Малы­шок: чытан­ка: [для дзя­цей дашк. узрос­ту] / уклад. Р. М. Міро­на­ва. — Мінск: Юнацтва, 2001. — 303, [1] с. — Верш Эдзі Агня­цвет на с. 160.
 56. Вось якія мы: вер­шы, бай­кі, каз­кі, апа­вя­дан­ні бела­рус. пісь­мен­нікаў пра дзя­цей: для мал. шк. узрос­ту / уклад. І. М. Стра­мок. — Мінск: Маст. літ., 2002. — 270 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 7–15.
 57. Бела­рус­кая дзі­ця­чая літа­ра­ту­ра: хрэс­та­ма­тыя: вуч­эб. дапам. / склад.: М. Б. Яфі­ма­ва, В. М. Ляшук. — 2‑е выд., пера­прац. і дап. — Мінск: Выш. шко­ла, 2003. — 637 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 48–53.
 58. Агня­цвет, Э. Сло­ва пра маці / Эдзі Агня­цвет // Мама, маці, мату­ля…: вер­шы / уклад. А. Кана­пель­кі, В. Шні­па. — Мінск, 2006. — С. 133.
 59. У сям’і рас­це муж­чы­на: вер­шы, пес­ні / уклад. М.А. Маляўка. — Мінск: Маст. літ., 2009. — 126, [1] с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 4–5, 68–69, 72–73, 98.
 60. Мак­сім Баг­да­но­віч. Пяс­няр чыстае кра­сы: успа­мі­ны, арты­ку­лы, пры­свяч­эн­ні / [уклад. Т. Шэля­го­віч]. — Мінск: Маст. літ., 2011. — 349, [1] с. — Верш Эдзі Агня­цвет на с. 245.
 61. Якуб Колас. У дум­ках, у сэр­цах, у пес­нях: успа­мі­ны, нары­сы, эсэ, пры­свяч­эн­ні / [уклад. М. Міц­кеві­ча]. — Мінск: Маст. літ., 2012. — 605, [1] с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 378–383, 492–493.

Перак­ла­ды тво­раў Э. Агня­цвет на іншыя мовы

на англій­скую мову

 1. Fair land of Byelorussia: an anthology of modern Byelorussian poetry / transl. by W. May; ed. board: M. Tank, A. Vyartsinski (comp.) [and oth.]. — Moscow: Progress, 1976. — 366, [2] p. — Edzi Agnyatsvet p. 20–26.

на армян­скую мову

 1. Анто­ло­гия бело­рус­ской лите­ра­ту­ры. — Ере­ван: Айпет­рат, 1957. — 536 с. — Тво­ры Э. Агня­цвет на с. 181–183.

на грузін­скую мову

 1. Бела­рус­кія савец­кія паэты / склад. А. Гард­зіц­кі. — Тбілісі: Саб­чо­та сакарт­ве­ла, 1978. — 310, [2] с. — Тво­ры Э. Агня­цвет [і інш.].

на латыш­скую мову

 1. Baltkrievijas priede : baltkrievu padomju dzejas izlase / sast.: A. Vjaļugins, J. Vanags, A. Imermanis. — Riga: Latv. valsts izdev., 1960. —334, [2] lp. —Edzi Agņacveta p. 12–18.

на літоўскую мову

 1. Atplaukia Nemunu daina: Baltarusiu poezijos rinkinys / sudarė M. Chvedarovičius; [vertė V. Bložė, A. Žukauskas, V. Mozūriūnas]. — Vilnius: Valst. grož. lit. l‑kla, 1958. — 430, [2] p. — Edzi Ahniacvet p. 53–60.

на рус­кую мову

 1. Анто­ло­гия бело­рус­ской поэ­зии / под ред. Н. Бра­у­на [и др.]. — [Ленин­град]: Лен­из­дат, [1948]. — 648 с. — Э. Огне­цвет на с. 561–568.
 2. Бела­русь моя: сб. сти­хо­тво­ре­ний бело­рус. поэтов в пер. ленин­град­цев / сост.: Е. В.Миклашевский, Б. А. Кежун.— Ленин­град: Лен­из­дат, 1983. — 240 с. — Э. Огне­цвет на с. 182–184.
 3. Воз­рож­ден­ная зем­ля: сти­хи и рас­ска­зы бело­рус. писа­те­лей / под ред. А.М. Лей­те­са; сост. А. А. Еса­ков. — Москва: Дет­гиз, 1954. — 460, [2] с. — Э. Огне­цвет на с. 391–392, 399–400, 404–405, 428–429.
 4. Огне­цвет, Э. Самым моло­дым / Эди Огне­цвет // Анто­ло­гия бело­рус­ской поэ­зии: [в 2 т.] / пер. Г. Рим­ско­го. — Москва, 2001. —Т. 1. — С. 371–372.
 5. Огне­цвет, Э. Бело­рус­ская ряби­на: сти­хи / Эди Огне­цвет; пер. с бело­рус. — Москва: Сов. писа­тель, 1962. — 100 с.
 6. Огне­цвет, Э. На ули­це нашей: сти­хи и поэ­мы / Эди Огне­цвет; [авто­риз. пер. с бело­рус.]. — Минск: Госиз­дат БССР, 1958. — 158 с.
 7. Огне­цвет, Э. Огонь­ки в окнах: сти­хи / Эди Огне­цвет; авто­риз. пер. с бело­рус. — Москва: Сов. писа­тель, 1974. — 111 с.
 8. Огне­цвет, Э. Юным дру­зьям: [сти­хи для детей] / Эди Огне­цвет ; авто­риз. пер. с бело­рус. — Минск: Госиз­дат БССР, 1953. — 88 с.
 9. Под ясным небом: сти­хи бело­рус. поэтов: [для сред. шк. воз­рас­та] / [сост. и пер. с бело­рус. М.Геллера.]. — Минск: Юнацтва, 1986. —126 с. — Э. Огне­цвет на с. 92–103.
 10. Что на серд­це ложи­лось: [пер. Ф. Ефи­мо­ва]. — Минск: Маст. лит., 1994. — 220 с. — Э. Огне­цвет на с. 157–168.

на тад­жык­скую мову

 1. Арму­го­ни дусти. —Душан­бе: Нашри­ё­ти “Ирфон”, 1965. — 251 c. —Э. Огне­цвет на с. 188–191.
 2. Нак­ха­ти гул. — Душан­бе: Нашри­ё­ти “Ирфон”, 1965. —151, [1] c. — Э. Огне­цвет на с. 50–57.

на ўкраін­скую мову

 1. Біло­русь­ка радянсь­ка поэзія: анто­ло­гія / [ред­кол.: П. Тичи­на, Я. Колас і інш.]. — Киів: Держ. вид-во худож. літ., 1948. — 295 с. — Е. Агня­цвет на с. 237–245.
 2. Лісо­ва колис­ка: біло­русь­ка дитяча поезія: вір­ші. — Киів: Весел­ка, 1979. — 248 с. — Е. Огне­цвет на с. 50, 75–78, 126, 158, 204.

Аб жыц­ці і твор­час­ці Агня­цвет

 1. Э. Аўта­бія­гра­фія / Эдзі Сямё­наў­на Агня­цвет (Каган) // Пяцьд­зе­сят чаты­ры даро­гі: аўта­бія­гра­фіі бела­рус. пісь­мен­нікаў / склад. Я. Казе­ка. — [Мінск], [1963]. — С. 23–27.
 2. Агня­цвет Эдзі // Бела­рус­кая энцы­кла­пе­дыя: у 18 т. / Бела­рус. энцы­кл. ; рэд­кал. : Г. П. Паш­коў (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1996. — Т. 1. — С. 78–79.
 3. Агня­цвет Эдзі // Бела­рус­кія пісь­мен­нікі: біябіб­ліягр. слоўнік: у 6 т. / Ін‑т літ. імя Я. Купа­лы Акад. навук Рэсп. Бела­русь, Бела­рус. энцы­кл.; [рэд­кал. : І. Э. Баг­да­но­віч і інш.]. — Мінск, 1992. — Т. 1. —С. 20–34.
 4. Агня­цвет Эдзі // Энцы­кла­пе­дыя літа­ра­ту­ры і мастацтва Бела­русі: у 5 т. / рэд­кал.: І. П.Шамякін (гал.рэд.) [і інш.]. — Мінск, 1984. — Т. 1. — С. 35.
 5. Бар­сток, М.М. Круг­лы год / М. Бар­сток // Работ­ні­ца і сялян­ка. — 1971. — № 10. — С. 22–23.
 6. Бар­сток, М.М. Эдзі Агня­цвет / М.М. Бар­сток // Бела­рус­кая дзі­ця­чая літа­ра­ту­ра: вуч­эб. дапам. / пад агул. рэд. М. Б. Яфі­ма­вай, М. М. Бар­сток. — 2‑е выд., дапрац. і дап. — Мінск, 1980. — С. 302–317.
 7. Глін­ская, Л.І. Няз­гас­ная квет­ка дзі­ця­чай паэзіі / Л.І. Глін­ская // Пачат­ко­вая шко­ла. − 2003. −№ 9. − С. 24−30.
 8. Гуре­вич, Э.С. Дет­ская лите­ра­ту­ра Бело­рус­сии / Эсфирь Гуре­вич. — Москва: Дет. лит., 1982. — 239 с. — Об Э. Огне­цвет на с. 43, 84, 85, 86, 101, 102, 105, 111, 130, 183, 184, 187, 189, 193, 197, 200, 201, 223, 224, 229, 234.
 9. Гур­э­віч, Э.С. Бела­рус­кая дзі­ця­чая літа­ра­ту­ра (1917–1967) / Э.С. Гур­э­віч [Акад. навук Бела­рус. ССР, Ін‑т літ. імя Я. Купа­лы]. — Мінск: Наву­ка і тэхніка, 1970. — 312 с. — Пра Э. Агня­цвет на с. 111, 158, 192, 194–196, 230–233, 238, 239, 242, 243, 248, 250, 274, 277, 278, 283, 299.
 10. Зуё­нак, В. Паэзія дзя­цін­ства / Васіль Зуё­нак // Лінія высо­ка­га напру­жан­ня: Літ.- кры­тыч. натат­кі. Поста­ці. Роз­дум / Васіль Зуѐ­нак. — Мінск, 1983. — С. 167–182.
 11. Кава­лен­ка, В. Вах­та сці­пла­га вер­ша (да 60-годдзя Эдзі Агня­цвет) / В. Кава­лен­ка // Бела­русь. — 1976. — № 10. — С. 27.
 12. Канэ, Ю.М. “Для вас я жыву…” / Юлія Канэ // Плынь: літ. кры­ты­ка / Юлія Канэ. — Мінск, 1983. — С. 201–206.
 13. Лаш­кевіч, В.А. Бела­рус­кая дзі­ця­чая літа­ра­ту­ра : хрэс­та­ма­тыя кры­тыч. мат­э­ры­я­лаў : вуч­эб. дап. / склад. В.А. Ваш­кевіч, Р.К. Літві­наў. — Мінск: Выш. шк., 1981. — 272 с. — Пра Э. Агня­цвет на с. 3, 27, 28, 30, 130, 131, 133–135, 141, 143, 145, 146, 150, 158, 159, 168, 169, 177, 181, 183, 189, 257.
 14. Огне­цвет Эди // Крат­кая лите­ра­тур­ная энцик­ло­пе­дия / [гл. ред. А.А. Сур­ков]. — Москва, 1968. — [Т.] 5. — С. 387.
 15. Пан­чан­ка, П.Е. Ліст з Іра­на / Пімен Пан­чан­ка // На паэтыч­ным небас­хі­ле: пуб­лі­цы­сты­ка / Пімен Пан­чан­ка. — Мінск, 1977. — С. 3–15.
 16. Эдзі Агня­цвет // Пісь­мен­нікі савец­кай Бела­русі: карот­кі давед. / склад. А. К. Гард­зіц­кі. — Мінск, 1981. — С. 6–7

Ёсць чала­век, ёсць свет і даб­ры­ня

біб­лія­гра­фіч­ны пака­заль­нік да 105-годдзя з дня нара­дж­эн­ня Э. Агня­цвет

 Агняцвет 

(пагляд­зе­ць, спам­па­ва­ць)

Если вы нашли ошиб­ку, пожа­луй­ста, выде­ли­те фраг­мент тек­ста и нажми­те Ctrl+Enter.

Метки: , . Закладка Постоянная ссылка.

Добавить комментарий